fbpx

Starkt kvartal för CapSek med fokus på tillväxt och strategiska samarbeten  

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek”) rapporterade ett starkt första kvartal med positivt resultat drivet av omvärderingar av onoterade innehav på 7,2 MSEK. Därtill bidrog nytillskotten Arctic Space och RockSigma till bolagets positiva momentum. För att säkerställa fortsatt tillväxt har CapSek tagit upp ett brygglån på 2,1 MSEK för nyinvesteringar och strategiska samarbeten under året. Det berättade vd Henrik Jerner vid en presentation för CapSeks aktieägare. 

Som CapSek flaggat för med en omvänd vinstvarning redan i början av april, så vände resultatet till ett kraftigt positivt nettoresultat på 3,6 MSEK i första kvartalet. Det var drivet av en positiv omvärdering i några av de onoterade innehaven på totalt 7,2 MSEK, framförallt NODA, AI Medical och PubQ.

– NODA, som använder en AI för att effektivisera värmesystem, har vunnit flera strategiska affärer, inte minst en upphandling tillsammans med Kamstrup för Göteborg Energi. För AI Medical, som har en AI som hjälper läkare att på ett snabbt och enkelt sätt diagnosticera hudcancer, handlade det om att de stängt en övertecknad runda, är på väg att gå i mål med sin CE-märkning och då närmar sig kommersialisering, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Även PubQ bidrog till den positiva utvecklingen i första kvartalet, då bolaget levererade runt 50 procents tillväxt under 2023 samt fortsätter att växa med positivt kassaflöde under 2024. Nyligen ökade CapSek sitt ägande till 14 procent. För att värdera sina onoterade innehav använder CapSek både värderingarna vid aktuella kapitalanskaffningar men även omsättnings- och EBITDA-multiplar.

Nu har också de två bolagen i Region Norr kommit in i portföljen. Bägge dessa bolag löser industriella problem. För Arctic Space handlar problemet om att de 1000-tals satelliter som skjuts upp har problem är att få ner sin data till jorden. Genom att erbjuda satellituppkoppling långt norrut på jordklotet kan kunderna behålla uppkopplingen mot satelliter i omloppsbana längre, vilket är en stor konkurrensfördel.

– Bara sedan 2019 har Arctic Space skrivit avtal avseende ordervärden väl över 100 MSEK, med flera internationella jättar inom satellitinternet och rymdkommunikation som OneWeb, Viasat och Airbus. De ser ingen avmattning i efterfrågan, har varit kassaflödespositiva sedan dag ett. Så de behöver inget kapital just nu men har en del stora projekt framöver. Anledningen till att vi fick investera var att de ville ha hjälp med att bygga bolaget, få struktur på styrelsearbetet, sina avtal, kontakter och sin ekonomi, berättar Göran Carlson, Investment Manager på CapSek med placering i Piteå.
Andra nytillskottet i norr, RockSigma, använder en algoritm för att detektera jordskalv i underjordiska gruvor. Dessa skalv uppstår hela tiden och innebär en rad problem för gruvbolagen, och här kan RockSigma erbjuda betydande fördelar både med avseende på säkerhet men också på hur bolagen kan öka sin produktivitet. I tillägg till en stor global marknad inom underjordsgruvor finns flera intressanta tillväxtmöjligheter inom stor infrastruktur, kärnkraftverk och fracking i havet för att nämna några exempel.

För den noterade delen av portföljen har utvecklingen dock varit mer utmanande, framförallt för AppSpotr och Hoodin.

– De här bolagen har tyvärr haft en ganska jobbig utveckling och är kvar i tidig fas. Men vi är inte de enda investerarna utan det finns andra som kan ta lead, varför vi valt en lite mer passiv roll. Därmed inte sagt att vi inte kommer fortsätta investera. Men vi kommer att göra tydliga prioriteringar, säger Henrik Jerner.

Efter utgången av första kvartalet tog CapSek upp ett brygglån total cirka 2,1 MSEK från ledning, styrelse samt åtta aktieägare i CapSek. Brygglånet togs för att ha handlingsutrymme både för fortsatt värdeskapande i portföljen samt utvärderingar av strategiska tillväxtalternativ.

– Tillsammans med optionsförfallet i november så ger det oss bra med rörelsekapital, både för drift och följdinvesteringar i bolag, samt spännande nyinvesteringar. Idag är vi fortfarande för små och för att nå målet på ett förvaltat kapital på minst en halv miljard kronor så skulle vi gärna gå ihop med något annat investmentbolag, där vi delar värderingar och synsätt på verksamheten. Samgående kan bland annat ske genom förvärv av portfölj som kan betalas med nyemitterade CapSek-aktier.

Sett till marknaden så ser Henrik Jerner att den islossning man sett tidigare fortsatt med flera transaktioner, även om det fortfarande sker så kallade nerrundor, alltså till lägre värderingar än den föregående rundan. Svårigheten för bolagen består ofta i att hitta kapitalet, snarare än att nå en samsyn med potentiella investerare om värderingarna. Almi som är viktig partner för CapSek, har stängt några nya fonder vilket hjälper tillgången till kapital i CapSeks nisch.

Så vad har då CapSeks ägare att se fram emot kommande året?

– Året har börjat jättebra med ett fint plusresultat, men det är långt kvar. Det händer mycket i flera av portföljbolagen och vi jobbar aktivt med strategiska affärer. Vi siktar på att göra några nyinvesteringar i år eller nästa år, samtidigt som vi planerar flera aktiviteter med vårt investerarcommunity, sannolikt till hösten, säger Henrik Jerner.