Investor relations

Kallelse till årsstämma 21 april 2021

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30. Kallelse, formulär för poströstning och fullmaktsformulär återfinns nedan.

Senaste analys av CapSek

Lyssna på CapSek via Småbolagspodden och Spotify

CapSeks VD Henrik Jerner intervjuades av Småbolagspddens Jonathan Furelid. Hör Henrik berätta om investeringsmodellen, företagets emission och framtidsutsikterna i avsnittet från 24 mars 2021.

CapSek med på Aktiedagen i Stockholm 17 mars

CapSeks VD Henrik Jerner var med på Aktiespararnas event Aktiedagen den 17 mars 2021.  Här berättar Henrik om verksamheten, hur CapSek letar investeringar samt hur man arbetar med värdeskapande. I slutet är det frågestund. 

CapSeks prospekt våren 2021

CapSek genomför en företrädesemission på upp till 17,9 MSEK för att tillföra CapSek mer tillväxtkapital att investera i techbolag. Prospekt,  teaser och länk för teckning återfinns nedan. Sista dag för teckning var 30 mars.

Prospekt juni 2020

Här finns prospekt, informationsfolder och teaser inför den nyemission som genomfördes i juli 2020. I prospektet hittar du fullständiga villkor för unitemissionen (aktier och teckningsoptioner).

CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight

Information från extra bolagstämma 10 mars 2021

Information från extra bolagsstämma 10 mars

Capseks aktie noterades på NGM Nordic SME i juli 2020

Invigningsceremonin hölls på Götaplatsen i Göteborg, med klockringning, konfetti och champagne! Se videos nedan.

Ledning och styrelse

CapSek drivs av en ledning och styrelse med lång erfarenhet av att leda, utveckla och investera i tillväxtbolag.

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Revisor

Ulf Johansson, Auktoriserad revisor. Frejs Revisorer AB, Göteborg

Bolagsordning och registreringsbevis för Northern Capsek Ventures AB

Org. nr. 559019-4261

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Northern Capsek Ventures AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att med egna medel tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utöva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.
Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Malmö kommun.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i stämman, ska göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma;
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet
revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller
revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).