fbpx

Ramverk för hållbarhetsarbete

CapSeks hållbarhetstänk

Effektivisering är ett nyckelord i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar teknik och techbolag en avgörande roll för att förverkliga hållbarhetsmålen. Affärsmodeller och företag som främjar ett hållbart samhälle anser vi vara en förutsättning för långsiktigt hög tillväxt. Både vid val av bolag att investera i samt i det löpande arbetet med värdeskapande i portföljbolagen. Ett centralt tema i alla bolag i CapSeks portfölj är att de genom sina affärsmodeller och mjukvaror bidrar till en effektivisering och digitalisering av samhället.

För CapSek inrymmer hållbarhet därmed en hel del miljöaspekter – effektivisering av processer, industrier genom teknologi. Att utveckla från analogt till digitalt. För CapSek ska digitalisering handla om att göra saker smartare, snabbare och billigare. Det kan exempelvis handla om att leverera en tjänst digitalt i stället för att göra det fysiskt med miljö- och kostnadsbesparingar som ett resultat.

“Hållbarhet är en avgörande fråga om CapSek väljer att engagera sig i bolag eller ej. Genom att ställa frågan, föra hållbarhet på tal bland bolagen utövar CapSek påverkan. Påverkan sker i olika steg”

Steg 1: Vilka bolag ska vi titta på. Genom tydlighet om vårt hållbarhetstänk attraherar vi bolag som har önskvärd hållbarhetsprofil

Steg 2: Välja ja/nej att investera under utvärdering av nya bolag, läs mer om kriterier nedan

Steg 3: Som engagerad ägare i de bolag CapSek har investerat i. Påverkan sker genom styrelse och att som delägare föra upp hållbarhetsfrågor på agendan i bolagen. Även om CapSek i många fall är en minoritetsägare kan vi ändå påverka.

Utvärdering av nya bolag att investera i

Vid utvärdering av nya investeringar ska målbolaget möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål och CapSek prioriterar delmålen att;

  • säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
  • fördubbla ökningen av energieffektivitet (fram till 2030)
  • främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering
  • förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
  • uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
  • främja social, ekonomisk och politisk inkludering samt att minska städers miljöpåverkan
  • uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning