fbpx

Delårsrapport 1 oktober – 31 december 2023 och bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2023.

Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under fjärde kvartalet 2023 ett negativt nettoresultat på cirka -2,2 MSEK. Resultatet av omvärderingar i portföljen under kvartalet uppgick till cirka +0,3 MSEK. Omvärderingsnettot fördelade sig med cirka +0,8 MSEK hänförligt till den onoterade delen av portföljen och till ca -0,5 MSEK gällande den noterade delen av portföljen. Under slutet av 2023 registrerade Bolagsverket företrädesemissionen och bolaget tillfördes cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader. Under fjärde kvartalet har CapSek gjort följdinvesteringar i de onoterade portföljbolagen Noda Intelligent Systems, Itatake och E-Gogo E-sports på sammanlagt cirka 1,1 MSEK.

Nettoresultatet för helåret 2023 är negativt och uppgår till -12,2 MSEK. Omvärderingsnettot för året uppgår till -2,5 MSEK, varav kursnedgångar i noterade innehav uppgick till -3,9 MSEK och uppvärderingar av onoterade innehav uppgick till +1,4 MSEK.

Vid utgången av perioden uppgick investeringsportföljen till innehav i 13 techbolag samt substansvärdet till cirka 41 MSEK, motsvarande 0,93 SEK per aktie. Aktiekursen vid årsskiftet motsvarade en substansrabatt om cirka 56 procent. Efter periodens utgång har bolaget beslutat om att göra en nyinvestering i RockSigma på 1,5 MSEK genom kontant betalning samt en tilläggsinvestering i det befintliga portföljbolaget PubQ genom betalning med nyemitterade CapSek-aktier, till ett värde om 0,9 MSEK. Bolaget har också ingått avtal om att avyttra samtliga Bolagets aktier i portföljbolagen Talkamatic och Validicity.

Sammanfattning för verksamhetsåret
2023-01-01 – 2023-12-31

Alla belopp i TSEK 2023
3M
(okt-dec)
2022
3M
(okt-dec)
2023
12M
(jan-dec)
2022
12M
(jan-dec)
Nettoomsättning 56 9 214 74
EBITDA* -1 594 -1 122 -5 973 -4 731
EBIT** -2 572 -2 101 -9 886 -8 519
Finansnetto*** 363 2 189 -2 357 -11 472
Periodens resultat -2 209 88 -12 243 -19 991
Resultat per aktie**** -0,050 0,004 -0,277 -0,846
Antal aktier (i tusental) 44 270 23 641 44 270 23 641
Genomsnittligt antal
aktier (i tusental)
34 664 22 464 31 270 14 764
Resultat per aktie före utspädning***** -0,064 0,004 -0,392 -1,354
Resultat per aktie efter utspädning****** -0,064 0,004 -0,392 -1,354
Eget kapital 41 157 40 188 41 157 40 188
Soliditet 97,9 % 99,0 % 97,9 % 99,0 %
Substansvärde per aktie******* 0,93 1,70 0,93 1,70
Aktiekurs (kr) 0,41 0,94 0,41 0,94
Substansrabatt (-) /-premie (+) -55,9 % -44,7 % -55,9 % -44,7 %

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av inne hav i portföljbolag.

****Resultat per aktie: Periodens resultat genom totalt antal aktier vid rapportperiodens slut.

*****Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier.

******Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Perioden innehåller ej aktier eller optioner som ger upphov till utspädning.

*******Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut. Substansvärdet per 2022-06-30 baseras på det nya antal aktier som existerar efter utfallet av apportemissionen till följd av förvärvet av Nordic Tech Fund (NTF) -portföljen.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

(Belopp inom parentes motsvarar samma period föregående räkenskapsår)

Omsättningen uppgick till 214 TSEK (74 TSEK)

Resultat per aktie blev -0,277 SEK (-0,846 SEK)

Resultat efter skatt uppgick till -12 243 TSEK (-19 991 TSEK)

CapSek öppnade kontor i Piteå för att hjälpa små och medelstora bolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster

Bolaget gjorde tilläggsinvesteringar i de befintliga portföljbolagen E-Gogo E-sports, Klash, Noda, Hoodin, Appspotr, och Itatake på totalt 4,5 MSEK.

Bolaget avyttrade samtliga andelar i Tölve. Avyttringen innebar en negativ resultateffekt understigande 0,1 MSEK jämfört med bokfört värde.

Bolaget meddelade att intentionsavtal att investera ingåtts i norra Sverige med målbolagen Arctic Space Technologies och RockSigma på totalt 3,5 MSEK.

Bolaget genomförde nyemissioner och erhöll sammanlagt cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader.

Bolagets portföljbolag Bricknode avnoterades från Nasdaq First North Growht Market som ett led i att Bricknode förvärvades av norska Huddlestock Fintech (noterat på Euronext i Oslo). Bolaget kommer att erhålla Huddllestock-aktier som förvärvslikvid. I samband med Bricknodes avnotering i juli 2023 har Bolaget erhållit Huddelstock-aktier som återbetalning för det lån på 0,75 MSEK Bolaget lämnade tidigare under året.

Väsentliga händelser under kvartalet

(Belopp inom parentes motsvarar samma period föregående räkenskapsår)

Omsättningen uppgick till 56 TSEK (9 TSEK)

Resultat per aktie blev -0,050 SEK (0,004 SEK)

Resultat efter skatt uppgick till -2 209 TSEK (88 TSEK)

Bolaget gjorde en följdinvestering i Noda på 0,7 MSEK.

Bolaget tecknade ett konvertibelt lån i E-gogo E-sports på 0,1 MSEK.

Bolaget gjorde en följdinvestering i Itatake på 0,3 MSEK.

Bolaget genomförde en företrädesemission av units. Totalt emitterades 10 926 674 units till en teckningskurs om 0,45 SEK. Emissionslikviden uppgick till cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget gjorde en kontant nyinvestering i RockSigma på 1,5 MSEK i samband med att RockSigma gör en nyemission. RockSigma erbjuder en världsledande SaaS-lösning för övervakning, analys och prognos av seismisk aktivitet. Det är CapSeks första investering i Sveriges norra tillväxtkluster.

Bolaget avtalade om att förvärva aktier i det befintliga portföljbolaget PubQ genom betalning av nyemitterade CapSek-aktier till ett värde om 0,9 MSEK.

Bolaget ingick avtal om att avyttra samtliga Bolagets aktier i portföljbolagen Talkamatic och Validicity. Aktierna säljs till befintliga ägare i respektive bolag. Totalt hade Bolaget investerat 2,2 MSEK i Talkamatic och 0,4 MSEK i Validicity. Avyttringen innebar en negativ resultateffekt i Q1 2024 understigande 0,2 MSEK jämfört med bokfört värde.

Bolaget gjorde en följdinvestering på 0,1 MSEK i AI Medical.

Bolaget tecknade ett konvertibelt lån i Klash på 0,3 MSEK.

VD har ordet

2023 var ett tufft år för många växande techbolag. Perioden kännetecknades av en påtaglig techfrossa, med brist på tillväxtkapital som följd. Enligt nya siffror från Dealroom minskade tillväxtinvesteringarna i Europa med 19 procent jämfört med 2022. Effekten bland techbolagen blev tydlig; nya finansieringsrundor sköts på framtiden eller blev mindre än planerat trots att bolagen operativt utvecklades väl. CapSeks strategi ligger dock fast; vi fortsätter att följdinvestera i snabbväxande bolag vi tror på, även om riskkapitaltrenden ser annorlunda ut för dagen. Ett styrkebesked för CapSek är att de onoterade portföljbolag som sökt kapital under året lyckats med sina finansieringsrundor, trots att det råder tuffa tider.

Vi har tagit ytterligare ett steg till att etablera oss som hela Sveriges mest attraktiva investerare utanför Stockholm. Genom investeringen i RockSigma i februari 2024 har CapSeks etablering i Sveriges norra tillväxtkluster gett konkret resultat. RockSigma, som vi haft ögonen på under en längre tid, har affärer med två stora gruvbolag. Vi räknar också med inom kort kommer att gå i mål med CapSeks andra aviserade investering i norra Sverige; Arctic Space Technologies. Båda dessa bolag är kassaflödespositiva och visar på hög omsättningstillväxt. Andelen kassaflödespositiva bolag i portföljen ökar härmed, då även de befintliga portföljbolagen Arkimera Robotics och PubQ är kassaflödespositiva. Samtidigt har vi under februari 2024 ingått avtal om att avyttra CapSeks samtliga aktier i portföljbolagen Talkamatic och Validicity, två bolag som har intressanta affärsmodeller men där vi strategiskt inte är rätt ägare. Då är det bättre att lämna över stafettpinnen till andra. Avyttringarna är ett resultat av vårt arbete med att göra tydliga prioriteringar i portföljen.

Resultatmässigt var 2023 ett tufft år, CapSek gör en förlust på 12,2 MSEK varav 3,9 MSEK avser avskrivning av goodwill som inte är kassaflödespåverkande. Omvärderingsnettot för portföljen landade på -2,5 MSEK för helåret jämfört med -11,5 MSEK föregående år. Det har under 2023 fortsatt varit de noterade innehaven som har utvecklats negativt, med omvärderingsnetto på -3,9 MSEK. De onoterade innehaven stod däremot för ett positivt omvärderingsnetto på +1,4 MSEK. Drivande för den positiva värdeutvecklingen för de onoterade innehaven är främst att de sex bolagen i scaleup-fas (Arkimera, E-Go, Itatake, Klash, Noda och PubQ) hade en genomsnittlig omsättningstillväxt på 44 procent under året. En positiv nyhet under året är att vi gjorde vår första exit då norska Huddlestock förvärvade Bricknode. (Vi definierar exit som en försäljning till ett väsentligt värde, avyttring är när vi säljer aktier till ett lägre värde).

CapSek fortsätter att driva på utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Vi har bolag i portföljen som tydligt arbetar mot flera av FN:s hållbarhetsmål. Exempel på detta är Noda som verkar för att fram till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet, PubQ och Arkimera som främjar ekonomisk produktivitet genom teknisk innovation och uppgradering, samt nyförvärvet RockSigma som främjar produktivitet och samtidigt minskar risken för arbetskraftsolyckor. Viktigt att lyfta fram är också att av de 13 bolagen i portföljen vid årsskiftet har åtta bolag anställt nya medarbetare under året. CapSek skapar också opinion i frågan om riskkapital i Sverige samt nationell spridning av kapital.

Vi är ett annorlunda investmentbolag. Utöver finansiering av spännande techbolag, har vårt team som driver CapSek tillsammans mer än 60 års erfarenhet av att arbeta med tillväxtbolag. Vi engagerar oss i styrelsearbetet i merparten av portföljbolagen och har löpande dialog med entreprenörerna som driver bolagen. Med stort engagemang coachar vi entreprenörerna och bidrar med kunskap inom områden som finansiering, affärsmodeller, go-tomarketstrategier, bolagsstyrning och diverse best-praxis. Genom åren har vi förutom kunskap också samlat på oss ett stort nätverk av kontakter som kommer portföljbolagen till godo, exempelvis andra investerare, potentiella styrelsekandidater och andra nyckelpersoner, juridiska experter, potentiella kunder och leverantörer.

Flertalet bolag i CapSeks portfölj har fått en bra start på 2024, med nya samarbetsavtal, nya kunder och en ökad användarbas, något som jag kommenterar i vårt marknadsbrev den 14 februari 2024: https://capsek.se/mfn_news/vd-kommenterar-utsikterna-for-2024-onoterade-portfoljbolag-har-stark-medvind/.

Min prognos är att omsättningstillväxten för bolagen i scaleup-fas fortsätter att stiga med runt 50 procent även i år. Målet för 2024 är fortsätta arbeta aktivt med värdeskapande i våra befintliga bolag och att kunna synliggöra det löpande. Vi kommer att investera i nya intressanta techbolag, företrädesvis i norra Sverige samt göra följdinvesteringar i befintliga portföljbolag. Utöver investeringar i enskilda bolag är möjligheten till förvärv av hela portföljer, med nyemitterade CapSekaktier som betalning, ett attraktivt alternativ för CapSek att växa under 2024. Det krävs dock att det är en portfölj av skalbara bolag med en bevisad affärsmodell, som vi dessutom kan vara med och jobba aktivt i. Vi kommer också arbeta aktivt med att öka transparensen om vad som händer i portföljbolagen. Allt för att du som aktieägare lättare ska kunna följa vad som händer i CapSek.

Våra långsiktiga mål tål att upprepas; ett förvaltat kapital överstigande 500 MSEK och att över tid nå minst 20 procents årlig avkastning på investerat kapital. I en position där vi är den mest tongivande aktören inom riskkapital i vår utvalda nisch, det vill säga den investerare som de allra duktigaste entreprenörerna utanför storstäderna vänder sig till i första hand.

Jag ser med tillförsikt fram emot ett lyft under 2024. Välkommen att vara med på tillväxtresan du också.

Med vänliga hälsningar
Henrik Jerner

Presentation för aktieägare

Onsdag 21 februari 2024 kl. 17-17:45 har du möjlighet att lyssna in på en informationsträff med CapSeks vd Henrik Jerner. Du kan delta fysiskt eller via länk. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark. Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Träffen är på CapSeks kontor på Vallgatan 25 i Göteborg. Vill du delta via länk skickar vi ut länk i samband med anmälan. Deltar du via länk behöver du ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!