fbpx

Omvänd vinstvarning: CapSeks resultat efter finansiella poster ökar kraftigt under Q1 2024

Flera av Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) onoterade portföljbolag har en stark utveckling vilket förväntas resultera i ett resultat efter finansiella poster om cirka 3,6 MSEK under det första kvartalet 2024. Bolaget väljer att redovisa siffrorna tidigare då resultatet kommer att avvika från tidigare delårsrapporter.

  • CapSek gör bedömningen att marknaden inte tagit hänsyn till portföljbolagens positiva utveckling, särskilt som de senaste två åren varit utmanande för investeringar i tillväxtbolag. Vi förstår att det är utmanade för marknaden att värdera onoterade innehav och därför vill vi flagga tidigt när bolagens utveckling avspeglas i positiva värdeförändringar, säger Henrik Jerner, vd på CapSek

Nedan följer CapSeks preliminära siffror för det första kvartalet 2024:

  • Värdeförändringar i onoterade innehav: 7243 TSEK (-60), en ökning om 7303 TSEK
  • Periodens resultat efter finansiella poster: 3577 TSEK (-1869), en ökning om 5446 TSEK

*Siffrorna i parentes avser samma period föregående år

Resultatet är preliminärt och är ej föremål för revisors granskning. Det definitiva resultatet för första kvartalet 2024 kommer att publiceras den 23 maj 2024, som tidigare meddelats.

Det är främst utvecklingen i CapSeks tre portföljbolag AI Medical Technology, Noda Intelligent Systems och PubQ som är drivande för de positiva värdeförändringarna.

  • Det är glädjande att kunna meddela att vi ser hur bolagens positiva utveckling också får effekter på CapSeks balansräkning. Vi är övertygade om att vårt fokus på tillväxtbolag utanför storstadsregionerna är rätt och att vi lyckats vaska fram en hel del guldkorn under årens lopp. Kortfattat drivande för värdeförändringarna är att AI Medicals teknik närmar sig kommersialisering, Noda har tagit flera strategiska affärer, bland annat i samarbete med Kamstrup, samt att PubQ fortsätter utvecklas väl med hög omsättningstillväxt under lönsamhet, säger Henrik Jerner