fbpx

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 23 april 2024 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.capsek.se).

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023;
  • att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023;
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023;
  • att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bertil Fredriksson, Lennart Bergström, Anders Lundkvist och Hanna Moisander som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Bertil Fredriksson som styrelseordförande;
  • omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget;
  • att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med belopp motsvarande (i) tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, (ii) två (2) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om en ändring av 4 § och 5 § i Bolagets bolagsordning, medförande en höjning av lägsta- och högstagränserna för tillåtet aktiekapital och antal aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet i CapSek får uppgå till lägst 4 650 000 SEK och högst 18 600 000 SEK och antalet aktier i CapSek får uppgå till lägst 46 500 000 och högst 186 000 000;
  • om en ändring av 13 § i Bolagets bolagsordning, medförande att Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Piteå kommun eller digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § i aktiebolagslagen
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier.

Fullständigt beslutsunderlag
För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.