fbpx

Northern CapSek Ventures AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen av units vars teckningsperiod inleds idag

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 25 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas vid fullteckning tillföra Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden inleds idag onsdagen den 25 oktober och pågår till och med onsdagen den 8 november 2023. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på CapSeks huvudkontor samt på Bolagets (www.capsek.se) Nordic Growth Markets (www.ngm.se), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen den 23 oktober 2023, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna två (2) units. En (1) unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen per unit uppgår till 0,45 SEK, motsvarande 0,45 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 22,2 MSEK.
  • CapSek har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och nya investerare, vilka tillsammans uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 25 oktober 2023 till och med den 8 november 2023.
  • En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 11 november 2024 till och med den 25 november 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie mätt under perioden från och med den 28 oktober 2024 till och med den 8 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (kvotvärdet) och högst 1,0 SEK.

Tidsplan för Företrädesemissionen

25 oktober – 8 november 2023 Teckningsperiod
25 oktober – 3 november 2023 Handel med uniträtter på NGM Nordic SME
25 oktober 2023 – till registrering Handel med BTU kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 25 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 48 2023.
10 november 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Northern CapSek Ventures AB. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Northern CapSek Ventures AB kommer endast att ske genom Memorandumet.

Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört erbjudanden av värdepapper till allmänheten under en tolvmånadersperiod överstigandes 2,5 miljoner euro (Företrädesemissionen inräknad).

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Northern CapSek Ventures AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och Företrädesemissionen riktas inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Northern CapSek Ventures AB aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Northern CapSek Ventures AB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Northern CapSek Ventures AB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och annan aktiemarknadsrättslig reglering.