fbpx

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 23 december 2022 i Göteborg hölls en extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Bolagsstämman beslutade om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, om en ändring av bolagsordningen, om minskning av aktiekapitalet och om förändringar av antalet styrelsesuppleanter

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 vid ett eller flera tillfällen till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2026:1. Teckningsoptionsprogram 2022/2026:1 ska omfatta Bolagets VD samt andra nyckelpersoner (eller deras bolag) som är anställda eller genom avtal på annat sätt är anknutna till Bolaget för att genomföra tjänster, eller som ska bli det (förutsatt att de ingått anställningsavtal eller avtal om att tillhandahålla tjänster med Bolaget). Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2026:1 ska ske i enlighet med riktlinjerna nedan:
Kategori 1: Verkställande direktör, högst 400 000 teckningsoptioner
Kategori 2: Andra nyckelpersoner (maximalt 10 st) högst 1 600 000 teckningsoptioner
Totalt 2 000 000 teckningsoptioner
Det högsta antalet teckningsoptioner som erbjuds deltagare beror på deltagarens position och ansvar i Bolaget.

Per dagen för den extra bolagsstämman finns det 23 640 990 aktier i Bolaget. I det fall samtliga teckningsoptioner som kan ges ut enligt ovan utnyttjas för teckning inom ramen för teckningsoptionsprogram 2022/2026:1 kommer antalet aktier att öka med 2 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 7,80 procent av antalet aktier i Bolaget; och cirka 9,63 procent av antalet röster i Bolaget (denna procentsats är högre i och med att preferensaktierna i Bolaget endast medför en tiondels röst vardera). Det finns sedan tidigare ett av bolagsstämman godkänt incitamentsprogram, vilket upphör att gälla enligt avtal mellan Bolaget och deltagaren i programmet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av 4 § och 5 § i Bolagets bolagsordning, medförande att aktiekapitalet i CapSek får uppgå till lägst 2 364 099 SEK och högst 9 456 396 SEK och att antalet aktier i CapSek får uppgå till lägst 23 640 990 och högst 94 563 960. Enligt Bolagets tidigare bolagsordning fick aktiekapitalet i CapSek uppgå till lägst 10 910 930 SEK och högst 43 643 720 SEK och antalet aktier till lägst 10 910 930 och högst 43 643 720.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att aktiekapitalet ska minskas med 21 276 891 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital och motiveras med ett mer ändamålsenligt kvotvärde (0,1 kr, jämfört med dagens 1 kr). Minskningen sker utan indragning av aktier.

Bestämmande av antalet styrelsesuppleanter
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, om förändringar av antalet styrelsesuppleanter. Bolagsstämman beslutade därvid att styrelsen fortsättningsvis ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och ingen (0) suppleant, och att styrelselesuppleanten Göran Wolff ska frånträda sitt uppdrag. Styrelsen består därmed, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av de ordinarie styrelseledamöterna Bertil Fredriksson, Lennart Bergström, Anna Nielanger och Hanna Moisander, med Bertil Fredriksson som styrelseordförande.

Fullständigt beslutsunderlag
För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.