fbpx

Videointervju med CapSeks vd Henrik Jerner om emissionen och de starkaste befintliga portföljbolagen

Northern CapSek Ventures ABs (“CapSek” eller “Bolaget”) vd Henrik Jerner pratar i intervjun bl a om de tre just nu mest framgångsrika befintliga portföljbolagen, om den första investeringen i Region Norr, emissionen och vägen framåt under 2024.

För att fortsätta sin höga investeringstakt och bibehålla det positiva momentum bolaget byggt upp under året genomför CapSek just nu en nyemission av units som vid full teckning tillför bolaget 10 MSEK. I en videointervju berättar vd Henrik Jerner mer om tydligare prioriteringar i den befintliga portföljen och vad som gör dem framgångsrika, avsiktsförklaringen med RockSigma i Region Norr och vad som skiljer norra och södra Sverige åt sett ur ett investerarperspektiv.

 • Vi kommer att fortsätta positionera oss enligt vår strategi, det vill säga att hitta spännande bolag i scaleup-fas, främst utanför Stockholm, där vi kan stötta med kapital, kompetens och nätverk. Både nya investeringar i främst Region Norr och följdinvesteringar i befintlig portfölj där vi också framöver kommer att göra tydligare prioriteringar, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Se intervjun här https://youtu.be/V9EHUp7DvA8

CapSek avser använda likviden från emissionen enligt följande

 • Följdinvestering i Rocksigma (17 % motsvarande 1,5 MSEK)
 • Följdinvestering i Arkimera Robotics (11 % motsvarande 1 MSEK)
 • Följdinvestering i Noda (11 % motsvarande 1 MSEK)
 • Följdinvestering i PubQ (11 % motsvarande 1 MSEK)
 • Stärka kassan för att möjliggöra ytterligare följd- och nyinvesteringar (28 % motsvarande 2,5 MSEK)
 • Stärka rörelsekapitalet för finansiering av Bolagets löpande drift (22 % motsvarande 2 MSEK)

Sammanfattning av nyemissionen

 • Styrelsen i CapSek har beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie TO4.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs CapSek cirka 10 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 22,2 MSEK.
 • CapSek har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och nya investerare, vilka tillsammans uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen.
 • Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 23 oktober 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna två (2) units, där varje unit består av en (1) nyemitterad stamaktie och en (1) teckningsoption av serie TO4.
 • Teckningskursen uppgår till 0,45 SEK per unit motsvarande 0,45 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 25 oktober 2023 till och med den 8 november 2023.