fbpx

Valberedning utsedd inför Northern CapSek Ventures årsstämma 2024

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) meddelar att valberedningens ledamöter inför CapSeks årsstämma 2024 har utsetts. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska CapSeks valberedning bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

I enlighet med beslut på årsstämman 2023 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets röstmässigt tre största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i bolaget. CapSek meddelar idag att bolagets tre största ägare nu har utsett sina representanter till valberedningen inför årsstämman 2024. Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Jonas Sjöberg (valberedningens ordförande)
  • Lennart Bergström
  • Göran Carlson
  • Bertil Fredriksson (styrelsens ordförande)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till CapSeks valberedning kan göra det till Jonas Sjöberg på e-post jonas@sjoberg.pp.se eller telefon 070-922 92 09 senast den 31 januari 2024.

Årsstämman 2024 kommer att äga rum 23 april 2024.