fbpx

Teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs företrädesemission inleds idag den 15 mars 2021

Idag, den 15 mars 2021, inleds teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är täckt till cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, och Bolaget kan komma att tillföras högst cirka 17,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I CAPSEK.

Styrelsen i CapSek Beslutade den 8 februari 2021 att genomföra en emission av högst 4 608 140 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilket beslut sedermera godkändes av vid extra bolagsstämma den 10 mars 2021. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens inledande måndagen den 15 mars 2021, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som den 11 mars 2021 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tidsplan för företrädesemissionen

· 15 mars 2021 – 30 mars 2021 Teckningsperiod i Företrädesemissionen.

· 16 mars 2021 – 25 mars 2021 Handel i uniträtter på NGM Nordic SME.

· 7 april 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

· 12 april 2021 Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

· 18 oktober 2021 – 29 oktober 2021 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO2.

· 30 maj 2022 – 13 juni 2022 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO3.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till CapSek i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-Teckningsperioden-inleds-21-03-15.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50