fbpx

Northern CapSek Ventures offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 8 februari 2021 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Styrelsen i CapSek Beslutade den 8 februari 2021 att genomföra en emission av högst 4 608 140 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilket beslut sedermera godkändes av vid extra bolagsstämma den 10 mars 2021. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens inledande måndagen den 15 mars 2021, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag den 11 mars 2021 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Företrädesemissionen kommer att medföra en emission av högst 4 608 140 nya aktier, högst 4 608 140 teckningsoptioner av serie TO2 och högst 4 608 140 teckningsoptioner serie TO3. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,90 SEK per unit. Företrädesemissionen är täckt till cirka 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden, och Bolaget kan komma att tillföras högst cirka 17,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om lägst cirka 14,9 MSEK och högst cirka 27,6 MSEK från teckningsoptioner av serie TO 2 respektive lägst cirka 14,9 MSEK och högst cirka 36,8 MSEK från teckningsoptioner av serie TO 3.

Offentliggörande av prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.capsek.se) och kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommissions hemsida.

Tidsplan

· Teckningsperiod – 15 mars-30 mars 2021

· Handel med uniträtter – 16 mars-25 mars 2021

· Handel med BTU – 16 mars 2021 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket

· Offentliggörande av utfall – omkring den 7 april 2021

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till CapSek i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-offentliggor-prospekt-21-03-11.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50