fbpx

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 20 april 2023 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.capsek.se).

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022;
  • att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022;
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022;
  • att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bertil Fredriksson, Lennart Bergström och Hanna Moisander samt nyval av Anders Lundkvist som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Bertil Fredriksson som styrelseordförande;
  • omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget;
  • att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med belopp motsvarande (i) tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, (ii) två (2) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om en ändring av 3 § i Bolagets bolagsordning, för att anpassa verksamhetsföremålet. Ny lydelse är: ”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att med egna medel tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utöva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget ska därtill bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom företagsledning, bolagsstyrning, värdering och finansiering samt utöva därmed förenlig verksamhet.”
  • om en ändring av 4 § och 5 § i Bolagets bolagsordning, medförande en höjning av lägsta- och högstagränserna för tillåtet aktiekapital och antal aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet i CapSek får uppgå till lägst 3 250 000 SEK och högst 13 000 000 SEK och antalet aktier i CapSek får uppgå till lägst 32 500 000 och högst 130 000 000;
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier.

Fullständigt beslutsunderlag
För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.

För mer information, kontakta:
Bertil Fredriksson, styrelseordförande Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 705 85 94 75
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44