fbpx

Ändring i CapSeks styrelse. Anders Lundkvist föreslås till CapSeks styrelse.

Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har beslutat att föreslå att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en styrelseförändring. Enligt förslaget ska Anders Lundkvist ersätta Anna Nielanger som ordinarie styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bertil Fredriksson.

Valberedningens kompletteringar till kallelsen till årsstämma den 20 april 2023:

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med belopp motsvarande (i) tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt (ii) två (2) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Styrelseledamot som erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Punkt 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie styrelseledamöterna Bertil Fredriksson, Lennart Bergström, Anna Nielanger och Hanna Moisander, med Bertil Fredriksson som styrelseordförande.

Förslagsställarna föreslår att nuvarande styrelseledamot Anna Nielanger lämnar sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot i bolaget, att bolagsstämman beslutar om omval av ordinarie styrelseledamöterna Bertil Fredriksson, Lennart Bergström och Hanna Moisander samt att bolagsstämman beslutar om nyval av Anders Lundkvist som ordinarie styrelseledamot i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslagsställarna föreslår att Bertil Fredriksson omväljs till styrelseordförande.

Anders Lundkvist
Född 1957

Anders Lundkvist bidrar till styrelsen med sin breda bakgrund, från forskning, som entreprenör och politiker. Han var under många år VD och delägare av IT-företaget Arctic Group som utvecklade programvaror åt stora organisationer med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Han har också erfarenhet från europeisk forskning inom IT och telekom, som verksamhetschef för Center för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet och var under många år anlitad som oberoende expert av EU-kommissionen för utvärdering av internationella forskningsprojekt. Han har erfarenhet från styrelsearbete som ordförande och ledamot i flertalet styrelser och branscher. Under fem år var han också kommunalråd i Piteå. Anders är civilingenjör inom datateknik från Chalmers och stationerad i Piteå.

Anders äger 50 000 stamaktier i CapSek.

Anders Lundkvist är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”), som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.