fbpx

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").

Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning, dispositioner enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att Bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bolagsstämman beslutade vidare att bevilja ansvarsfrihet för Peter Wendel, Cecilia Hollerup, Lennart Bergström och Göran Wolff i egenskap av styrelseledamöter för räkenskapsåret 2020, samt att bevilja ansvarsfrihet för Bo Steiner och Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktörer för perioderna 1-19 januari 2020 respektive 20 januari-31 december 2020.

Val av styrelse och revisor samt om styrelsesarvoden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, om omval av Lennart Bergström, Göran Wolff, Anna Nielanger och Olof Werner som ordinarie styrelseledamöter, omval av Peter Wendel som styrelsesuppleant samt av Lennart Bergström som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor i Bolaget, vilka meddelat att Ulf Johansson även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med motsvarande tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, med två (2) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter samt med ett (1) prisbasbelopp till styrelsesuppleanten. Styrelseledamot som erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Beslut om ändring av 4 §, 5 § och 8 § i bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av 4 § och 5 § i Bolagets bolagsordning, medförande en höjning av lägsta- och högstagränserna för tillåtet aktiekapital och antal aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet i CapSek får uppgå till lägst 24 500 000 SEK och högst 98 000 000 SEK och antalet aktier i CapSek får uppgå till lägst 7 500 000 och högst 30 000 000. Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av 8 § i Bolagets bolagsordning, huvudsakligen innebärande att kallelse till bolagsstämma ska annonseras i Dagens Industri istället för i Svenska Dagbladet.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka Bolagets kapitalbas och möjliggöra accelererad tillväxt samt att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv och investeringar eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv eller investeringar. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.

För mer information, kontakta:

Lennart Bergström, styrelseordförande Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 708 93 12 04

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-kommunike-fran-arsstamma-21-04-21.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021, kl. 16:20 CEST.