fbpx

Hoodin AB: Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptoner av serie TO1 i Hoodin AB (publ) har fastställts till 6,50 SEK per aktie

Hoodin AB: Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hoodin AB (publ) har fastställts till 6,50 SEK per aktie

Hoodin AB (publ) ("Hoodin" eller "Bolaget") genomförde under det fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 27 november 2019 till och med den 13 december 2019 erhöll därmed två (2) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 14 januari till och med 27 januari 2021, dock inte lägre än 6,50 SEK och inte högre än 13,0 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 7,04 SEK och således är lösenpriset fastställt till 6,50 SEK per aktie

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:
Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021.
Emissionsvolym: 3 755 892 teckningsoptioner av serie TO1.

Vid fullt utnyttjande nyemitteras 3 755 892 aktier och kan tillföras som högst cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader.
Lösenpris: 6,50 SEK per nytecknad aktie.
Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 15 februari 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 februari 2021, alternativt, nyttjas senast den 17 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i bolagets pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.hoodin.com/to1. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det investeringsmemorandum som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 22 november 2019. Investeringsmemorandumet finns också att tillgå på ovanstående webbadress.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.hoodin.com/to1 och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Teckningsoptionerna.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr.

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.