fbpx

Delårsrapport januari-juni 2020 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Efter rapportperiodens slut genomför Northern CapSek Ventures en kontant nyemission och aktien noteras på NGM Nordic SME.

SAMMANDRAG

Belopp i TSEK

30 juni 2020

30 juni 2019

31 dec 2019

EBITDA

-1 938

-288*

-1 131*

EBIT

-3 776

-301*

-1 686*

Periodens resultat

-3 453

-304*

1 231*

Antal aktier**

2 680 805

4 175 846*

98 143 478*

Genomsnittligt antal aktier under perioden**

50 412 142

4 175 846*

51 159 662*

Nettoresultat per aktie (kr)**

-1,29

-0,07*

0,01*

Eget kapital

24 171

5 613*

29 057*

Soliditet

88%

90%*

95%*

* Första halvåret 2019 avser den tidigare verksamheten som drevs under bolagsnamnet Freedesk AB

** Beräknat på det faktiska antal aktier som fanns vid respektive periodslut. Under H1 2020 gjordes en sammanläggning av aktierna med 50:1

Väsentliga händelser under perioden

· Bolaget anställer ny VD, Henrik Jerner med erfarenhet från bland annat Sjätte AP-fonden, Apotea och Ekapaif.

· Bolaget inleder samarbete med Starbright Capital, en investeringsaktör som investerar i bolag i tidig fas, främst i södra Sverige.

· Bolaget inleder samarbete med I Love Lund, en investeringsaktör som investerar i bolag i tidig fas som har en stark förankring i Lund.

· Bolaget gör en följdinvestering på MSEK 2 i Appspotr, vars nyemission på ca MSEK 27 fulltecknas.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Bolaget gör en nyemission på MSEK 9,4 och får 75 nya delägare. Anledningen till nyemissionen är att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen.

· Bolagets aktie noteras på NGM Nordic SME den 7 juli.

· Bolaget gör en strategisk titthålsinvestering i PubQ, ett bolag erbjuder en ny typ av kassasystem för restaurangbranschen i appformat

· Bolaget inleder samarbete med 1337works, vars affärsidé är att bygga upp startupbolag från grunden tillsammans med erfarna entreprenörer.

VD har ordet

Årets första halvår var ett händelserikt halvår för CapSek. Mycket energi har lagts på att förbereda en nyemission samt notering på NGM Nordic SME (vilka båda genomfördes i början av juli). Vi har under halvåret kontinuerligt träffat och utvärderat nya samarbetspartners, vilket har resulterat i att nya och intressanta samarbeten har etablerats. Summerat leder våra tidigare och nya samarbeten med andra investeringsaktörer till att vår pipeline nu består av flera nya intressanta techbolag som vi utvärderar att investera i.

Vårt mål med nyemissionen är att ta in kapital så att vi kan fortsätta att bygga upp vår investeringsportfölj, där vi på sikt avser ha en portfölj bestående av 15-20 bolag. Kapitalet ger oss samtidigt beredskap att fortsätta stötta våra befintliga innehav.

Genom att notera CapSek-aktien får investerare möjligheten att indirekt investera i spännande techbolag, en investeringsmöjlighet som, enligt min uppfattning, normalt inte är tillgänglig för allmänheten. Genom noteringen ökar också attraktiviteten för vår investeringsmodell, som består av att investera kontant i målbolagens nyemissioner samt genom att förvärva aktier i målbolag från befintliga ägare genom att betala med CapSek-aktier, en s.k. apportemission.

Den kraftiga börsnedgång som inträffade under våren ledde initialt till att många investerare blev försiktiga med att investera i nya bolag och istället främst fokuserade på befintliga investeringar. Nu under senare tid har börsen återhämtat sig förvånansvärt starkt och investeringsviljan verkar komma tillbaka. Oavsett börsens utveckling känner vi att vi står rustade för framtiden – skulle börsnedgången fortsätta innebär det att bolagsvärderingarna på onoterade bolag också går ner, vilket gynnar en aktör som CapSek som bygger upp sin investeringsportfölj.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Northern-CapSek-Ventures-delarsrapport-januari-juni-2020.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020, kl 08:30