fbpx

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2023 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under tredje kvartalet 2023 ett negativt nettoresultat på cirka -3,2 MSEK. Det negativa resultatet av omvärderingar i portföljen under kvartalet uppgick till cirka -0,8 MSEK, fördelat på omvärderingar av noterade innehav som uppgick till cirka -1,5 MSEK och omvärderingar av onoterade innehav som uppgick till cirka 0,7 MSEK. Efter genomförda utvärderingar av potentiella portföljbolag i Region Norr har intentionsavtal ingåtts med två bolag: RockSigma och Arctic Space Technologies. De kommande investeringarna sätter på allvar CapSek på kartan i den del av landet som sannolikt har störst potential och tillväxt för närvarande. Under tredje kvartalet har CapSek gjort följdinvesteringar i de onoterade portföljbolagen Noda Intelligent Systems, Itatake och PubQ på sammanlagt cirka 0,8 MSEK. Vid utgången av perioden uppgick investeringsportföljen till innehav i 13 techbolag samt substansvärdet per aktie till 1,18 SEK, motsvarande en substansrabatt om cirka 38 procent. Efter periodens utgång har bolaget genomfört en företrädesemission av stamaktier och teckningsoptioner som sammanlagt kommer att tillföra bolaget cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader för den del som avser stamaktierna. Teckningen motsvarade cirka 49 procent av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna kan, vid fullt utnyttjande, tillföra bolaget som högst ytterligare cirka 10,9 MSEK. Efter periodens utgång har CapSek gjort en följdinvestering i Noda Intelligent Systems på cirka 0,7 MSEK samt en följdinvestering i Itatake på cirka 0,3 MSEK.

Sammanfattning för perioden
2023-07-01 – 2023-09-30

Alla belopp i TSEK 2023
3M
(jul-sep)
2022
3M
(jul-sep)
2022
12M
(jan-dec)
Nettoomsättning 17 20 74
EBITDA* -1 451 -1 057 -4 731
EBIT** -2 430 -2 035 -8 519
Finansnetto*** – 728 -5 273 -11 472
Periodens resultat -3 158 -7 309 -19 991
Resultat per aktie**** -0,095 -0,357 -0,846
Antal aktier (i tusental) 33 236 20 455 23 641
Genomsnittligt antal
aktier (i tusental)
33 236 20 455 14 764
Resultat per aktie före utspädning***** -0,095 -0,357 -0,846
Resultat per aktie efter utspädning****** -0,095 -0,357 -1,354
Eget kapital 39 041 35 654 40 188
Soliditet 98,2 % 96,5 % 99,0 %
Substansvärde per aktie******* 1,18 1,74 1,70
Aktiekurs (kr) 0,73 0,87 0,94
Substansrabatt (-) /-premie (+) -38,3 % -50,0 % -44,7 %

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av inne hav i portföljbolag.

****Resultat per aktie: Periodens resultat genom totalt antal aktier vid rapportperiodens slut.

*****Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier.

******Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Perioden innehåller ej aktier eller optioner som ger upphov till utspädning.

*******Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut.

Väsentliga händelser under kvartalet

Omsättningen uppgick till 17 TSEK (20)

Resultat per aktie blev -0,095 SEK (-0,357)

Resultat efter skatt uppgick till -3 158 TSEK (-7 309)

Bolaget gjorde en följdinvestering i Noda på cirka 0,3 MSEK.

Bolaget gjorde en följdinvestering i Itatake avseende ett konvertibelt lån på 0,2 MSEK.

Bolaget genomförde en räntebärande kortfristig utlåning till PubQ på ca 0,3 MSEK.

Bolagets portföljbolag Bricknode avnoterades från Nasdaq First North Growht Market som ett led i att Bricknode förvärvas av norska Huddlestock Fintech (noterat på Euronext i Oslo). Bolaget kommer att erhålla Huddllestock-aktier som förvärvslikvid. I samband med Bricknodes avnotering i juli 2023 har Bolaget erhållit Huddelstock-aktier som återbetalning för det lån på 0,75 MSEK Bolaget lämnade tidigare under året.

Bolaget informerade om att intentionsavtal om kommande investeringar ingåtts med Arctic Space Technologies och RockSigma i Region Norr. Med de kommande investeringarna etablerar sig CapSek på allvar i Region Norr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I oktober beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie TO4. Teckningstid för emissionen var 25 oktober till 8 november. Företrädesemissionen gjordes till kursen 0,45 kr per unit där totalt 10 943 342 stamaktier tecknades, motsvarande cirka 49 procent av de erbjudna aktierna. Genom emissionen kommer bolaget att tillföras cirka 4,9 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget från 33 236 466 aktier till 44 179 808 aktier. Teckningsoptionerna serie TO4 förfaller under fjärde kvartalet 2024 och CapSek kan vid förfallet maximalt tillföras ytterligare cirka 10,9 MSEK.

Bolaget gjorde en följdinvestering i Noda på cirka 0,7 MSEK. Efter investeringen äger Bolaget cirka 12 procent i Noda.

Bolaget gjorde en följdinvestering i Itatake på cirka 0,3 MSEK. Efter investeringen äger Bolaget cirka 9 procent i Itatake.

VD har ordet

De onoterade portföljbolagen i scaleup-fas fortsätter att växa i hög takt. De sex onoterade bolagen i scaleup-fas är Arkimera, E-Go, Itatake, Klash, Noda och PubQ. Under perioden april-september 2023 ökade deras nettoomsättning med i genomsnitt 52 procent jämfört med samma period 2022. Våra noterade innehav fortsätter tyvärr att utvecklas svagt, undantaget här är Huddlestock som under första halvåret 2023 omsatte runt 55 MNOK, en tillväxt på 77 procent. Nu är CapSek en liten ägare i Huddlestock, efter att alla förvärvstransaktionerna är genomförda kommer CapSek äga endast cirka 0,5 procent i bolaget.

Vi gör nu välavvägda val inom den befintliga portföljen, där vissa bolag framträder som särskilt prioriterade för det kommandet året. Det innebär inte att vi saknar tro på övriga bolag utan vi vet att företagsutveckling är en långsiktig process och att mycket kan inträffa under den genomsnittliga innehavstiden på 5-7 år, vilket är den tidshorisont vi räknar med för att uppnå våra avkastningsmål.

De tre portföljbolag som utvecklas bättre än planerat är Arkimera Robotics, Noda Intelligent Systems och PubQ. Deras nuvarande framgångar öppnar möjligheter för intresse från industriella aktörer eller ventureinvesterare. Även om vi inser att det är för tidigt för en fullskalig exit till höga värderingar, ser vi potential för dessa bolag att attrahera expansionskapital till attraktiva värderingsnivåer. Det ger förutsättningar för en än högre tillväxt samtidigt som det påverkar vår balansräkning positivt genom högre värderingar.

Även om vi inte har några begränsningar i vår ägarhorisont så visar vi värde främst genom att vi gör exits, vilket främst kommer att ske genom att CapSek avyttrar aktierna i portföljbolag i samband med att bolagen blir uppköpta. Fram till exits visar vi värde genom att bolag som utvecklas väl uppvärderas i balansräkningen. Det är utmanande att uppvärdera innehav i dagens marknad där värderingarna är ordentligt nedtryckta. Det innebär att trots att bolagen utvecklas väl, vilket bland annat den höga tillväxttakten i de onoterade scaleup-bolagen visar, så kan vi inte uppvärdera innehaven nämnvärt. Hade värderingarna varit på samma nivå som under 2021 så hade vår balansräkning sett annorlunda ut. Men de låga värderingarna i nuläget påverkar egentligen inte bolagens långsiktiga värdepotential, utan det är bolagens operationella position inför en exit som är avgörande för värdet.

Förutom mätbar omsättningstillväxt så är det andra milstolpar som visar på att bolag utvecklas åt rätt håll. Jag tänker bland annat på att Noda har tecknat ett avtal med en av de tyska industrijättarna, vilket är deras största affär hittills i Tyskland, de har även påbörjat ett strategiskt samarbete med en större systemleverantör samt har rekryterat en extern VD med hög kompetens och lång erfarenhet av att driva tillväxtbolag. Arkimera har nu över 15000 aktiva företagskunder som använder Arkimeras lösning och man har nu utvecklat nya moduler för helautomatiserad bokföring som testats hos pilotkunder med mycket bra resultat. Lansering sker under 2024.

Vårt engagemang i Region Norr (Norrbotten och norra Västerbotten) ger resultat där vi identifierar många spännande möjligheter och vi har ingått intentionsavtal att investera i två bolag. Båda de potentiella tillskotten i portföljen, RockSigma och Arctic Space Technologies, har verkligen lyckats uppfylla våra krav och förväntningar. Bolagen verkar inom branscher som är karakteristiska för norra Sverige; den snabbväxande rymdindustrin samt den digitala transformationen inom gruvsektorn. De har redan nått lönsamhet och investeringarna möjliggörs av CapSeks tydliga förankring i Region Norr. RockSigma har för övrigt tagit sig in på årets lista innefattar de 33 hetaste unga teknikföretagen i Sverige och som publiceras årligen av NyTeknik och Affärsvärlden. RockSigma-affären räknar vi med att ro i hamn snarast. Arctic Space-affären tror jag kan genomföras under andra halvåret 2024 som tidigast.

Emissionen vi genomför nu ger ett bra tillskott i kassan. Det är klart vi hade hoppats på ett högre belopp, men närmare 50 procent teckning i dagens marknad är mer än de flesta vågar hoppas på. Jag är tacksam för det stöd vi får från våra befintliga ägare och jag hälsar också nya ägare välkomna. Kassan ger oss möjlighet att fortsätta investera i de bolag i portföljen som utvecklas bra. Teckningsoptionerna som förfaller nästa höst har dessutom potential att ge CapSek ytterligare expansionskapital.

Exits, värdetillväxt och nyemissioner är inte de enda metoderna för CapSek att växa. Det finns en hel del investeringsportföljer på marknaden och jag ser att det finns goda möjligheter för CapSek att förvärva portföljer. Företrädesvis förvärvar vi i så fall portfölj genom att betala med nyemitterade CapSek-aktier. För CapSek är det attraktivt genom att vi ökar förvaltat kapital samt kan spara kassan för expansionskapital till befintliga och nya bolag. Det är såklart viktigt att målbolagen i eventuella portföljförvärv är i rätt fas och passar in i CapSeks strategi.

I september publicerade vi CapSeks rapport “50 mest intressanta techbolagen utanför Stockholm 2023”, ett sätt för oss att visa på den kunskapsbank vi sitter på samt potentialen av nya investeringar inom vårt geografiska upptagningsområde. Dessutom ger vi dessa bolag väl förtjänt uppmärksamhet vilket troligtvis underlättar deras tillväxtresa. Vi kommer att publicera denna rapport årligen.

I december flyttar vi in i den nya lokalen på Vallgatan 25 i Göteborg. En invigningsfest planeras till februari nästa år. Dessutom planerar vi affärsängelutbildningar i både Göteborg och Piteå under första halvåret 2024. Mer information kommer, välkomna på våra aktiviteter!

Med vänliga hälsningar

Henrik Jerner

Presentation för aktieägare

Torsdag 23 november kl. 11-11:45 har du möjlighet att lyssna in på en digital informationsträff med CapSeks vd Henrik Jerner. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark. Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!