fbpx

CapSeks unitemission tecknades till 78 procent

CapSeks unitemission tecknades till 78 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SINGAPORE, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fredagen den 26 juni 2020 avslutades teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs (”CapSek” eller ”Bolaget”) unitemission inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Emissionen om cirka 12,1 MSEK tecknades till totalt cirka 9,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 78 procent. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 75 nya aktieägare.

VD Henrik Jerner kommentar

Vi är stolta över att vara ett av få bolag som genomför en IPO under rådande marknadsläge med den Corona-kris vi befinner oss i. Emissionen tecknades till ca 78% vilket vi tycker är ett bra utfall. Vi tackar för förtroendet från befintliga och nya aktieägare och hälsar alla nya aktieägare välkomna.
Vi har en bra pipeline med nya intressanta tillväxtbolag. Vi ser fram emot att göra nya investeringar och därigenom stötta den svenska techindustrin genom att utöka vår investeringsportfölj.

Teckning

Erbjudandet tecknades till cirka 78 procent, vilket innebär en nyemission av 855 763 units, motsvarande att 855 763 nya aktier och teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 11 SEK per unit, motsvarande 11 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. CapSek tillförs därmed cirka 9,4 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning

Tilldelning av units, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes onsdagen den 10 juni 2020. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Nya aktier börjar levereras fredag den 3 juli 2020. Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya teckningsoptioner av serie TO 2020 att levereras till respektive depå eller VP-konto.
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, onsdag den 1 juli 2020.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 2 680 805 till 3 536 568 och antalet teckningsoptioner av serie TO 2020 uppgå till 855 763. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 8 712 616,25 SEK till 11 493 846 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2020 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 9– 23 november 2020 kommer ytterligare 855 763 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed öka med ytterligare 2 781 229,75 SEK.

Preliminär tidsplan

Likviddag: fredagen den 3 juli 2020
Beräknad första dag för handel: tisdagen den 7 juli 2020 för aktien, förutsatt godkänd ansökan av NGM Nordic SME, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande. Teckningsoptioner av serie TO 2020 beräknas upptas till handel när emissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 28 2020.

Rådgivare

Mangold är projektledare och emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av CapSek efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)¬(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "avser", ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, "planerar", eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.