fbpx

CapSek Bokslutskommuniké räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 samt delårsrapport 1 juli – 31 december 2020

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under 2020 en nyemission, noteras på NGM Nordic SME samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget investerar i tre techbolag och redovisar ett positivt nettoresultat för helåret på 1 MSEK. Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till 35 procent per år före kostnader (IRR). Efter rapportperiodens slut genomför Northern CapSek Ventures tre investeringar samt planerar en nyemission på upp till 17,9 MSEK som är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Emissionslikviden ska användas till att fortsätta bygga upp investeringsportföljen.

Sammanfattning för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Belopp i TSEK

2020
6M

(juli-dec)

2019
6M

(juli-dec)

2020
12M

(jan-dec)

2019
12M

(jan-dec)

Nettoomsättning

102

0

102

219*

EBITDA

-2 366

-843

-4 304

-1 131*

EBIT

-4 191

-1 385

-7 967

-1 686*

Periodens resultat

4 497

1 535

1 044

1 231*

Resultat per aktie

0,976

0,015

0,227

0,012*

Antal aktier** (i tusental)

4 608

104 393

4 608

104 393*

Genomsnittligt antal aktier** (i tusental)

3 499

37 640

40 236

24 070*

Nettoresultat per aktie (kr)

0,976

0,015

0,227

0,012

Eget kapital

41 674

29 057

41 674

29 057

Soliditet

98,8 %

94,6 %

98,8 %

94,6 %

* Första halvåret 2019 avser den tidigare verksamheten som drevs under bolagsnamnet Freedesk AB

** Beräknat på det faktiska antal aktier som fanns vid respektive periodslut. Under H1 2020 gjordes en sammanläggning av aktierna med 50:1

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

 • Omsättningen uppgick till 102 TSEK (219 TSEK)
 • Resultat per aktie blev 0,227 SEK (0,012 SEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 044 TSEK (1 231 TSEK)
 • Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till 35 procent per år före kostnader (IRR). Bolagets mål är en avkastning på 20 procent per år sett över en 5-årsperiod.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning
 • Bolagets aktie noteras på NGM Nordic SME den 7 juli
 • Bolaget gör ny- och följdinvesteringar på totalt 5,7 MSEK fördelat på tre portföljbolag, Arkimera Robotics, PubQ och Appspotr.
 • Bolaget tillförs 11,5 MSEK efter emissionskostnader fördelat på 8,5 MSEK i nyemission i samband med noteringen i juli samt 3,0 MSEK i samband med teckningsoptionsförfall under november. Anledningen till kapitalanskaffningen var att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen.
 • Bolaget inleder samarbeten med 9 investeringsaktörer, samtliga verksamma i södra Sverige, i syfte att hitta kvalitetssäkrade bolag att investera i samt samarbeta kring bolagsutveckling.
 • Bolaget anställer ny VD, Henrik Jerner, med erfarenhet från bland annat Sjätte AP-fonden, Apotea och Ekapaif.

Väsentliga händelser för det andra halvåret

 • Omsättningen uppgick till 102 TSEK (0 TSEK)
 • Resultatet uppgick till 4 497 TSEK (1 535 TSEK)
 • Resultat per aktie blev 0,976 SEK (0,015 SEK)
 • Bolaget investerar 2 MSEK i Arkimera Robotics vars självinlärningsalgoritm möjliggör automatisering av datainmatning från digitala dokument.
 • Bolaget investerar 1,7 MSEK i PubQ, som har en ny typ av digitalt kassa-/beställningssystem för restaurangbranschen i appformat
 • Bolaget inleder samarbete med 1337 Works, en investeringsaktör som investerar i techbolag i tidig fas, främst i södra Sverige.
 • Bolaget inleder samarbete med Softhouse Invest, en investeringsaktör som investerar i techbolag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget planerar en nyemission på upp till 17,9 MSEK, varav 70 procent är säkerställt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Anledningen till nyemissionen är att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen. Bolaget upptog även i januari och februari brygglån om cirka 7,6 MSEK med anledning av planerade investeringar.
 • Bolaget nyttjar teckningsoptioner i Appspotr och gör en följdinvestering på 4 MSEK, som totalt tar in 55 MSEK
 • Bolaget investerar 1 MSEK i Itatake, ett bolag som utvecklar och säljer "casual"-spel för mobiler och läsplattor.
 • Bolaget gör en strategisk titthålsinvestering på 0,5 MSEK i Tölve, ett bolag som erbjuder kundföretag en CRM-modul som effektiviserar prospektering i säljprocessen.

VD har ordet

Nettoresultatet 2020 hamnar på 1 MSEK. Drivande för resultatet är den positiva kursutvecklingen för våra innehav, främst Appspotr. Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till 35 procent per år före kostnader (IRR). Det är en glädjande över-avkastning då vårt långsiktiga mål är en avkastning på 20 procent per år sett över en 5-årsperiod.

Under första halvåret 2020 lade vi mycket energi på att förbereda nyemission samt notering på NGM Nordic SME. Under andra halvåret har vi kunnat se att vår investeringsmodell fungerar, både genom att våra samarbeten har lett till investeringar i nya målbolag samt att vi, förutom kontant investering, även har förvärvat aktier i mål-bolag genom att betala med CapSek-aktier.

Den genomförda nyemissionen under året gjorde att vi kunde fortsätta att bygga upp vår investeringsportfölj, där vi på sikt avser ha en portfölj bestående av 15-20 bolag. Kapitalet ger oss samtidigt beredskap att fortsätta stötta våra befintliga innehav. Vi har under 2020 investerat i tre bolag, varav två nya.

Vårt arbete med att bygga vidare på vår plattform för att hitta techbolag som genomför A-rundor fortsätter. Ett flertal viktiga och strategiska samarbeten har inletts under året vilket ger oss en ännu bättre tillgång till intressanta bolag att investera i.

2021 har i skrivande stund (februari) börjat med tre investeringar, varav två i nya målbolag, samt en planerad nyemission på upp till 17,9 MSEK för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen. 70 procent av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vår tillväxtresa fortsätter.

Samarbeten

Vi har under året kontinuerligt träffat och utvärderat nya samarbetspartners, vilket har resulterat i att nya och intressanta samarbeten har etablerats. Genom samarbetena etableras en dialog med ansvariga hos investeringsplattformarna och vi får kunskap om vilka bolag plattformarna är engagerade i. Vi kan därigenom etablera direktkontakt med ledningen hos potentiella Målbolag och en dialog /utvärdering kan påbörjas i god tid innan det potentiella Målbolaget ska ta in kapital.

Under 2020 har vi ingått samarbetsavtal med fem investeringsplattformar, Ekapaif AB i Göteborg, Starbright Invest i Jönköping, Softhouse Invest i Malmö,I Love Lund samt 1337Works i Lund. Vi har även informella samarbeten med ytterligare investeringsplattformar runt om i södra Sverige, såsom Blekinge Business Incubator, Almi Invest Väst, Investerare Sydost och Almi Företagspartner Skåne.

Summerat leder våra samarbeten med andra investeringsaktörer till att vår pipeline kontinuerligt består av nya intressanta techbolag som vi utvärderar att investera i.

Investeringsmodellen fungerar

Genom noteringen av CapSek-aktien får nu investerare möjligheten att indirekt investera i spännande techbolag, en investeringsmöjlighet som, enligt min uppfattning, normalt inte är tillgänglig för allmänheten. Genom noteringen ökar också attraktiviteten för vår investeringsmodell, som består av att investera kontant i målbolagens nyemissioner samt genom att förvärva aktier i målbolag från befintliga ägare genom att betala med CapSek-aktier, en s.k. apportemission. Modellen har visat sig fungera väl i de investeringar vi gjorde under hösten.

Investeringsmodellen i kombination med vår modell med samarbeten skapar bra dealflow, flexibilitet och hävstång, och jag vågar påstå att vårt arbetssätt är kostnadseffektivt, unikt och innovativt.

Portföljen

Vi har under året investerat i tre bolag; en följdinvestering i Appspotr på 2 MSEK samt nyinvesteringar i Arkimera Robotics på 2 MSEK och PubQ på 1,7 MSEK. Vid årskiftet har CapSek innehav i fem portföljbolag.

Appspotr är det ena av CapSeks två noterade innehav. Bolaget har under året utvecklats med att etablera nya partners inom både offentlig och privat sektor samt att befintliga avtalskunder går över till den nya plattformen i hög utsträckning. Att omsättningen ökar är också ett tecken på att bolaget är på rätt väg. Aktiekursen har under året stigit med +217 procent, vilket är absolut största förklaringen till CapSeks positiva omvärderingsnetto under 2020 på 8,9 MSEK.

Hoodin är CapSeks andra noterade innehav. Kursutvecklingen för Hoodin har varit negativ under året, -8 procent. Vi ser positivt på Hoodins framtid; bolaget har utvecklat sin partnerstrategi till att inkludera fler olika sorters partners samt ingått avtal med partners på nya geografiska marknader som visar att bolaget verkligen har potential att skala upp sin affär globalt. Drivande är också nytt regelverk inom Medtech som gör Hoodins erbjudande än mer attraktivt.

Arkimera Robotics (onoterat) är en ny investering för året. Bolaget har en mycket skalbar plattform och deras automatiseringstjänst AzoraOne växer snabbt och man attraherar nu mer än 200 nya företagskunder (slutanvändare) i månaden, en tillväxt på väl över 100 procent i årstakt. Tillväxtkapitalet bolaget erhöll under hösten möjliggör en ökad satsning på att växa med nya och befintliga partners i Norden och övriga Europa.

PubQ (onoterat) är också en ny investering för året. Bolagets kassasystem för restaurangbranschen i appformat tas emot väl på marknaden med lansering hos flera restaurangkedjor. Bolaget ingick bland annat under hösten ett ramavtal med en global restaurangaktör och utrullning pågår i Sverige på 500 av deras restauranger samt nu även restauranger i Norge och Danmark.

Glase Fintech (onoterat) är en investering som gjordes 2018. Bolagets teknik och dotterbolag såldes under 2019 till en norsk aktör.

Nyckeltal

Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till 35,1 procent per år före kostnader (IRR). CapSeks mål är en avkastning på 20 procent per år sett över en 5-årsperiod. Som jämförelse är den årliga tillväxten 0,3 procent för perioden juni 2018 till december 2019. Normalt sett är 2,5 år en alltför kort tid att mäta avkastning på denna typ av investeringsport-följ, främst beroende på trögheten att värdera onoterade innehav. Genom att CapSek har två noterade innehav blir det lite mer relevant att mäta avkastning på denna tidshorisont.

Omvärderingar i portföljen

När vi investerar första gången har portföljbolagen begynnande intäkter men inte i den utsträckning att bolagsvärderingen har skjutit i höjden, vilket innebär att CapSek får relativt stort ägande sett utifrån storleken på investering. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Genom bolagens skalbara affärsmodeller är det kortare tid till värdetillväxt jämfört med många andra branscher/affärsmodeller. Vi strävar efter att löpande synliggöra värdeökningar i vår balansräkning samtidigt som vi kan komma att realisera värden om och när portföljbolag blir uppköpta. Samtidigt är det svårt att värdera snabbväxande onoterade bolag och det kommer alltid vara en viss eftersläpning i värderingarna och portföljbolagen är därmed sällan "fullvärderade".

Framtid

Jag ser inte att pandemin slår negativt mot den megatrend i samhället som digitaliseringen innebär. Snarare accelereras utvecklingen vilket också bekräftas av våra portföljbolag. Lönsamheten i bolag hålls också på bra nivåer vilket talar för fortsatta investeringar i nya teknologier.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-bokslutskommunike-2020-21-02-26.pdf
CapSek-Bokslutskommunike-2020.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021, kl 08:30