fbpx

Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures 

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures, som just nu genomför en företrädesemission på upp till 17,9 Mkr. 

Först, kan du kort beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Det är främst affärsmodellen, inte branschen, som är det intressanta för oss. Vi har en förkärlek för att investera i SaaS-bolag. Vi investerar i scale-up fasen, dvs när bolagen har börjat få skalbara intäkter och tar in expansionskapital för att accelerera tillväxt. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk av samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi investerar företrädesvis i bolag utanför Stockholm. Vi är en aktiv minoritetsägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller coaching till ledningen i bolagen. Vi har nu 7 bolag i portföljen, varav 5 är onoterade.

Ni genomför just nu en företrädesemission som från början var garanterad till 70% och nu garanteras till 100% där Ni kan ta in upp till 17,9 MSEK. Vad tror du är största anledningen till att intresset för er är så stort?

– En starkt bidragande orsak till det ökade intresset för CapSek tror jag beror på att vi sedan noteringen i förra sommaren har bevisat att vår affärsmodell fungerar genom att portföljen har utökats med fyra nya onoterade techbolag. Investeringarna har alla uppkommit genom etablerade samarbeten med andra investeringsaktörer. Ett flertal viktiga och nya strategiska samarbeten har också inletts vilket ger oss en ännu bättre tillgång till intressanta bolag att investera i. Sist men inte minst har vi haft en bra värdeutveckling på vår portfölj, vilket säkerligen har uppmärksammats.

Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi har en målportfölj på 15-20 bolag. Vi är fortfarande ett ungt bolag och likviden kommer att användas till att fortsätta bygga upp vår investeringsportfölj, dvs för att investera i nya techbolag samt att stötta befintliga bolag i portföljen som vi tror på. Vi har som mål att investera i 3-4 nya portföljbolag per år. Vi har redan investerat i två nya bolag i år så likviden hjälper oss att hålla vår planerade investeringstakt.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i CapSek?

– Genom vår affärsmodell har vi en unik tillgång till spännande tillväxtbolag. De teknikområden där vi investerar finns det många intressanta bolag med hög potential att skala upp och bli stora bolag, eller med intressant teknik som gör dem till attraktiva uppköpsobjekt för större bolag. Vi investerar i ett läge när målbolagen har skalbara intäkter och riskerna är därmed mindre. Samtidigt har bolagen ännu inte så stora intäkter att bolagsvärderingarna har skjutit i höjden. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Det har tidigare varit svårt för aktiesparare att investera i onoterade, expansiva svenska techbolag som står inför att skala upp sin affärsmodell. Via CapSek kan aktiesparare ta del av de svenska techbolagens framgångar och tillväxtmöjligheter.

Ni har satt mål att er portfölj av bolag ska ge en avkastning på 20% per år sett under en 5-årsperiod, men redan nu är avkastningen 35% per år sedan 2018. Är målen satta för lågt tycker du?

– 20% är i sig en bra avkastning, det motsvarar ungefär en dubblering av värdet på investerat kapital på fyra år. De bästa europeiska aktörerna inom Venture Capital avkastar runt 20-25% före kostnader, merparten avkastar betydligt sämre än så. Vi har absolut som mål att alltid leverera överavkastning mot det satta målet. Men vi är ödmjuka och vi skulle idag inte våga sätta högre avkastningsmål än det vi har, det kan alltid inträffa externa chocker på kapitalmarknaderna som påverkar vår avkastning även om våra portföljbolag utvecklas väl.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

– Inom 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten svenska bolag. Vi avser dock att etablera samarbeten med aktörer i närliggande länder så om 5 år har vi nog även något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag. Jag tror att vi även om 5 år har visat en tydlig överavkastning mot våra satta mål. Genom vår tydliga strategi och etablerade processer är vi då en viktig och känd aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch, vilket gör att duktiga entreprenörer och samarbetspartners enkelt hittar oss.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

– Vi anser att vi fyller en lucka på marknaden för svenskt riskkapital, genom att investera i en fas och geografier där få andra VC-aktörer är aktiva. Förutom att vi vill skapa avkastning så skapar vi också många arbetstillfällen då merparten av det expansionskapital vi investerar i bolagen används för att rekrytera personal. Vi är angelägna att kommunicera vad som händer i våra portföljbolag, så genom att följa CapSek får man en god inblick vad som händer i portföljbolagen och dess verksamhetsområden. Dessutom vill jag poängtera att vi vill bidra till ett hållbart samhälle då det är en aspekt när vi utvärderar vilka bolag vi investerar i. Vi kommer att kommunicera mer om vårt hållbarhetstänk framgent.