fbpx

Northern CapSek Ventures AB offentliggör prospekt inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

Northern CapSek Ventures AB offentliggör prospekt inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende förestående nyemission av units riktade till institutionella investerare och allmänheten i Sverige i samband med planerad notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME. Prospektet, som idag den 10 juni 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.capsek.se) samt på Mangold Fondkommissions webbplats (www.mangold.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Första handelsdag i Bolagets aktier på NGM Nordic SME förväntas bli den 7 juli 2020.

Villkor för erbjudandet

• Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 1 100 000 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Erbjudandet motsvarar cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningskursen i erbjudandet är 11 SEK per unit, vilket motsvarar 11 SEK per aktie då teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 29,4 MSEK. Anmälningsperioden för erbjudandet löper från och med den 11 juni till och med den 26 juni 2020.
• Teckningsåtaganden om cirka 7,8 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av erbjudandet, har lämnats från Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare.
• Varje teckningsoption av serie TO 2020, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 november till och med den 23 november 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till det volymviktade genomsnittskursen under den närmast föregående trettiodagarsperioden innan första dag för teckning av aktier, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 22 SEK per aktie. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 3,58 – 24,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

CapSek genomför investeringar i portföljbolag, företrädesvis genom kontant nyemission i kombination med betalning i CapSek-aktier, en så kallad apportemission. Eftersom Bolagets investeringsmodell delvis baseras på betalning med CapSek-aktier blir Bolagets erbjudande för mottagaren av CapSek-aktierna mer attraktivt om aktien är noterad på en marknadsplats, jämfört om så inte varit fallet. Om CapSeks aktier hade varit onoterade hade det blivit mer omständligt för mottagaren att avyttra aktierna och CapSeks erbjudande hade därmed blivit mindre attraktivt för mottagaren.
Bolagets strategi är att investera i tre till fyra målbolag per år för vilket kapitalbehovet uppskattas uppgå till cirka sex till åtta miljoner kronor. För att fortsätta expandera portföljen har CapSek valt, att i samband med ansökan om upptagande till handel på NGM Nordic SME, valt genomföra en nyemission av units som riktar sig till allmänheten.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring nyemissionen av units och noteringen av Bolagets aktier på NGM Nordic SME kommer att hållas tillgängliga på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 11 juni 2020 i samband med att anmälningsperioden inleds.

Rådgivare

Mangold är projektledare och emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av CapSek efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)¬(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "avser", ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, "planerar", eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.