fbpx

Northern CapSek Ventures AB Bokslutskommuniké 2022

Delårsrapport 1 oktober – 31 december 2022 och bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2022 Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gjorde under fjärde kvartalet 2022 ett positivt nettoresultat på 88 TSEK, den positivt bidragande faktorn var uppvärderingar i onoterade innehav. Nettoresultatet för helåret 2022 blev negativt och uppgick till -20,0 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i noterade innehav. Per 31 december 2022 uppgick substansvärdet per aktie till 1,70 kr, vilket motsvarar en substansrabatt på ca 45 procent. Under 2022 investerade Bolaget ca 21,8 MSEK i techbolag, varav 6 var nya bolag. Investeringsvolymen var en ökning med ca 65 procent jämfört med jämfört med året innan. Vid utgången av 2022 har Bolaget totalt investerat ca 47,9 MSEK i techbolag, inklusive konvertibla lån på ca 0,9 MSEK, och har en portfölj bestående av innehav i 14 bolag. Under 2022 förvärvade Bolaget Nordic Tech Funds (”NTF”) portfölj bestående av innehav i 10 techbolag. Total köpeskilling uppgick till 20,1 MSEK och förvärvet betalades genom nyemitterade CapSek-stamaktier. Under 2022 har Bolaget genomfört en företrädesemission av preferensaktier. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 5,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Anledningen till nyemissionen var att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen. Efter kvartalets utgång har Bolaget etablerat sig i Region Norr och rekryterat en Investment Manager med placering i Piteå.

Sammanfattning för verksamhetsåret
2022-01-01 – 2022-12-31

Alla belopp i TSEK 2022
3M
(okt-dec)
2021
3M
( okt-dec )
2022
12M
(jan-dec)
2021
12M
(jan-dec)
Nettoomsättning 9 56 74 132
EBITDA* -1 122 -799 -4 731 -3 941
EBIT** -2 101 -1 715 -8 519 -7 604
Finansnetto*** 2 189 -1 534 -11 472 -15 791
Periodens resultat 88 -3 249 -19 991 -23 395
Resultat per aktie**** 0,004 -0,298 -0,846 -2,144
Antal aktier (i tusental) 23 641 10 911 23 641 10 911
Genomsnittligt antal
aktier (i tusental)
22 464 10 088 14 764 8 046
Resultat per aktie före utspädning***** 0,004 -0,322 -1,354 -2,908
Resultat per aktie efter utspädning****** 0,004 -0,322 -1,354 -2,908
Eget kapital 40 188 37 556 40 188 37 556
Soliditet 99,0 % 98,6 % 99,0 % 98,6 %
Substansvärde per aktie******* 1,70 3,44 1,70 3,44
Aktiekurs (kr) 0,94 3,30 0,94 3,30
Substansrabatt (-) /-premie (+) -44,7 % -4,1 % -44,7 % -4,1 %

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av inne hav i portföljbolag.

****Resultat per aktie: Periodens resultat genom totalt antal aktier vid rapportperiodens slut.

*****Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier.

******Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Perioden innehåller ej aktier eller optioner som ger upphov till utspädning.

*******Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Omsättningen uppgick till 74 TSEK (132 TSEK)

Resultat per aktie blev -0,846 SEK (-2,144 SEK)

Resultat efter skatt uppgick till -19 991 TSEK (-23 395 TSEK)

Bolaget förvärvade Nordic Tech Funds (”NTF”) portfölj bestående av innehav i 10 techbolag. Total köpeskilling uppgick till 20,1 MSEK, där investerat belopp i portföljbolag uppgick till 18,9 MSEK (motsvarade NAV-värdet per sista mars 2022). Resterande belopp, 1,2 MSEK, var förvärvsgoodwill (motsvarande premie på 6,6 procent) och skrivs av på 5 år. Förvärvet betalades genom nyemitterade CapSek-stamaktier. Antalet stamaktier som emitterades var 9 542 551 aktier. Förvärvet innebar att CapSek utökade sin portfölj med 6 nya bolag samtidigt som CapSek ökade sitt innehav i 4 befintliga positioner. Av de nya bolagen i portföljen var 3 i scale-up-fas: Zesec, Klash och Talkamatic. Resterande 3 bolag var i start-up-fas (pre-revenue): E-GoGo E-sports, AI Medical och Validicity. Av de nya bolagen var ett noterat: Zesec som är noterat på NGM Nordic SME. I den befintliga portföljen ökade CapSek sitt innehav i Appspotr, Hoodin, Itatake och PubQ.

Bolaget gjorde ny- och följdinvesteringar, inklusive konvertibla lån, på totalt 21,8 MSEK. Förutom förvärvet av NTF-portföljen gjorde Bolaget under året följdinvesteringar på 2,9 MSEK fördelat på 6 bolag: AI Medical, Itatake, Noda Intelligent Systems, Klash, Talkamatic och Tölve. Vid verksamhetsårets utgång hade Bolaget en portfölj av 14 bolag.

Väsentliga händelser under kvartalet

Omsättningen uppgick till 9 TSEK (56 TSEK)

Resultat per aktie blev 0,004 SEK (-0,298 SEK)

Resultat efter skatt uppgick till 88 TSEK (-3 249 TSEK)

Bolaget gjorde en följdinvestering i Noda på 1,4 MSEK.

Bolaget tecknade ett konvertibelt lån i Itatake på 0,6 MSEK.

Bolaget gjorde en följdinvestering i AI Medical Technology på 0,25 MSEK.

Bolaget gjorde en följdinvestering i Klash på 0,2 MSEK.

Bolaget tecknade ett konvertibelt lån i Tölve på 0,04 MSEK.

Bolaget genomförde en företrädesemission av preferensaktier. Totalt tecknades 3 186 109 preferensaktier. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 5,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Anledningen till nyemissionen var att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget etablerar sig i Region Norr och rekryterar Göran Carlson som Investment Manager med placering i Piteå. Etableringen är i linje med Bolagets strategi att genom lokal förankring identifiera tillväxtbolag i tillväxtregioner.

Bolaget upptar ett kortfristigt lån från närstående på sammanlagt 1,0 MSEK. Göran Carlson har genom G Carlson Company Invest AB givit ett kortfristigt lån om 1,0 MSEK. Lånet löper till en marknadsmässig ränta. Pengarna ska primärt användas för att täcka uppstartskostnader i samband med CapSeks etablering i Region Norr.

Bolaget tecknar ett konvertibelt lån i Hoodin på 0,2 MSEK.

Bolaget gör en följdinvestering på 0,13 MSEK i E-Go E-Sports. Efter investeringen äger Bolaget ca 3 procent i E-Go.

Bolaget avyttrar samtliga aktier i Tölve i samband med Intelliplans förvärv av Tölve. Totalt hade Bolaget investerat 0,6 MSEK inklusive konvertibla lån i Tölve. Avyttringen innebar en negativ resultateffekt i Q1 2023 understigande 0,1 MSEK jämfört med bokfört värde.

VD har ordet

2022 var ett utmanande år på många sätt med krig i Europa, inflation, ränteuppgång och kraftiga kursnedgångar på aktiemarknaderna. CapSek drabbades av det negativa risksentimentet och nettoresultatet på -20,0 MSEK för året utgörs främst av orealiserade negativa värdeförändringar av portföljbolag. Aktiekurserna för CapSeks fyra noterade innehav (Appspotr, Bricknode, Hoodin och Zesec) har gått ner i snitt 68 procent under året. Samtidigt ser jag att riskaptiten börjar återkomma, aktiemarknaderna har till viss del stabiliserats och hittills under 2023 har börserna till och med stigit. Men det mest positiva tecknet på att det finns riskaptit är att de av våra onoterade bolag i portföljen som sökt kapital har lyckats med sina kapitalanskaffningar. Vi har absolut bidragit till finansieringarna, men det beror inte bara på oss, det beror mycket på att bolagen utvecklas väl, har stor potential samt att de har ett bra nätverk av andra befintliga ägare och nya investerare.

Just vikten av nätverk är en av de främsta anledningarna till att CapSek nu etablerar sig i Region Norr, tillsammans med att vi fyller ett tydligt behov på marknaden, i en region där det finns ett stort framtida investeringsbehov i växande näringsgrenar inom bland annat gruvnäring, rymdindustri och batteritillverkning. Regionen tillförs nu kapital från flertalet storbolag och digitalisering inom dessa växande näringsgrenar skapar förutsättningar för expanderande techbolag. Här finns ett fungerande innovationssystem, men ingen scale-up investerare och det är här jag ser en mycket intressant möjlighet för CapSek. Det är helt i linje med vår strategi att investera i techbolag i tillväxtregioner runtom i Sverige utanför Stockholm. Vi har en etablerad plattform med processer för sourcing, värdeskapande och kapitalanskaffning. Vi ser att vi med detta kommer att fylla en tydlig lucka på marknaden som en lokalt etablerad investerare, med access till bolag som investerare utan lokal förankring inte uppnår. Samtidigt är det vår modus operandi att arbeta nära portföljbolagen och vi skulle inte kunna etablera oss i regionen utan stark lokal förankring. Vi är glada över att ha rekryterat Göran Carlson, baserad i Piteå, med en gedigen investeringserfarenhet och med starkt lokalt nätverk. Vi har redan identifierat ett 10-tal potentiella investeringar i regionen som vi nu utvärderar närmare. Etableringen i Region Norr visar på skalbarheten i vår affärsmodell.

Vi fortsätter samtidigt vår affär i ”Region Syd” där vi löpande utvärderar nya investeringar, men mest energi och resurser läggs på vår befintliga portfölj. De sex onoterade portföljbolagen i scale-up fas (Arkimera, Itatake, PubQ, Noda, Klash och Talkamatic) ökar sin nettoomsättning i genomsnitt med ca 35 procent under perioden juli-december 2022 jämfört med samma period föregående år. Av dessa sex bolag vill jag lyfta fram särskilt Noda och Arkimera. Noda förhandlar nu om nya större kundavtal samt har fått förfrågningar om tilläggsbeställningar från befintliga kunder. Arkimera har bevisat skalbarheten i sin affär där man nu passerat 10 000 aktiva kunder och uppnått positivt kassaflöde. Fokus är nu att utveckla kunderbjudandet och säljmodellen för att snabbare kunna nå fler segment och därmed accelerera kundtillväxten.

Två av portföljbolagen i tidigare fas, AI Medical och E-GoGo E-Sports, når viktiga milstolpar i sina utvecklingsplaner, där AI Medical just genomfört en studie hos vårdcentraler med bra resultat och E-Go sluter samarbetsavtal som ger förutsättningar för skalbara intäkter. Den positiva utvecklingen i den onoterade portföljen under fjärde kvartalet 2022 resulterar i orealiserade uppvärderingar på totalt 3,2 MSEK, vilket gör att vi under kvartalet totalt sett når ett break-even resultat.

Presentation för aktieägare

Tisdag 21 februari kl. 13-13:45 har du möjlighet att lyssna in på en digital informationsträff med CapSeks vd Henrik Jerner. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark. Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!