fbpx

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Göteborg, 28 maj 2020  

Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261 (”CapSek” eller ”Bolaget”), höll torsdagen den 28 maj 2020 ordinarie bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

 • Den ordinarie bolagsstämman beslutade:
  • att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
  • att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019;
  • samt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet.
 • Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
 • Styrelsearvode om 3 prisbasbelopp kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.
 • Arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av styrelsen godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer
 • Omval av styrelseledamöterna Peter Wendel, Lennart Bergström, Cecilia Hollerup och Göran Wolff för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
 • Omval av bolagets revisor Frejs Revisorer AB (med Ulf Johansson som huvudansvarig revisor) för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
 • Den ordinarie bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen inför och i samband med en notering av Bolagets aktier, att tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka Bolagets kapitalbas och möjliggöra accelererad tillväxt samt att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning och kvittningsemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor

Vid årsstämman var ca 52 procent av Bolagets aktier och röster representerade.

För mer information, kontakta:

Peter Wendel, Styrelseordförande Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 733 130095

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.28 maj