fbpx

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under första kvartalet 2024 ett positivt nettoresultat på cirka 3,6 MSEK. Resultatet av omvärderingar i portföljen under kvartalet uppgick till cirka +6,2 MSEK. Omvärderingsnettot fördelade sig med cirka +7,2 MSEK hänförligt till den onoterade delen av portföljen och till cirka -1,0 MSEK hänförligt till den noterade delen av portföljen. Under det första kvartalet har CapSek gjort följdinvesteringar i de onoterade portföljbolagen AI Medical och PubQ på sammanlagt cirka 1,0 MSEK. Tilläggsinvesteringen i PubQ om cirka 0,9 MSEK genomfördes via en apportemission. Utöver det har en nyinvestering genomförts i RockSigma om 1,5 MSEK.

Vid utgången av perioden uppgick investeringsportföljen till innehav i 12 techbolag samt substansvärdet till cirka 45,5 MSEK, motsvarande 0,97 SEK per aktie. Aktiekursen vid periodens utgång motsvarade en substansrabatt om cirka 65 procent. Efter periodens utgång har bolaget genomfört en nyinvestering i Arctic Space om 2 MSEK genom kontant betalning.

Sammanfattning för perioden
2024-01-01 – 2024-03-31

Alla belopp i TSEK 2024
3M
(jan-mar)
2023
3M
(jan-mar)
2023
12M
(jan-dec)
Nettoomsättning 98 4 214
EBITDA* -1 645 -1 413 -5 973
EBIT** -2 631 -2 391 -9 886
Finansnetto*** 6 195 522 -2 357
Periodens resultat 3 564 -1 869 -12 243
Resultat per aktie**** 0,076 -0,067 -0,277
Antal aktier (i tusental) 46 917 28 096 44 270
Genomsnittligt antal
aktier (i tusental)
44 881 24 087 31 270
Resultat per aktie före utspädning***** 0,079 -0,078 -0,392
Resultat per aktie efter utspädning****** 0,079 -0,078 -0,392
Eget kapital 45 578 47 680 41 157
Soliditet 98,1 % 98,6 % 97,9 %
Substansvärde per aktie******* 0,97 1,44 0,93
Aktiekurs (kr) 0,34 1,05 0,41
Substansrabatt (-) /-premie (+) -64,9 % -26,8 % -55,9 %

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av inne hav i portföljbolag.

****Resultat per aktie: Periodens resultat genom totalt antal aktier vid rapportperiodens slut.

*****Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier.

******Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Perioden innehåller ej aktier eller optioner som ger upphov till utspädning.

*******Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut.

Väsentliga händelser under kvartalet

(Belopp inom parentes motsvarar samma period föregående räkenskapsår)

Omsättningen uppgick till 98 TSEK (4 TSEK)

Resultat per aktie blev 0,076 SEK (-0,067 SEK)

Resultat efter skatt uppgick till 3 564TSEK (-1 869 TSEK)

Bolaget gjorde en följdinvestering i AI Medical Technology på cirka 0,1 MSEK.

Bolaget gjorde en följdinvestering i PubQ genom en apportemission på cirka 0,9 MSEK. Som betalning genomförde CapSek en riktad nyemission av 2 647 111 stamaktier med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 20 april 2023.

Bolaget gjorde en nyinvestering i RockSigma på cirka 1,5 MSEK, vilket var Bolagets första investering i Sveriges norra tillväxtkluster.

Bolaget avyttrade samtliga aktier i Talkamatic och Validicity. Avyttringarna innebar en negativ resultateffekt med cirka 0,1 MSEK jämfört med bokfört värde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget gjorde en kontant nyinvestering i Arctic Space Technologies på 2 MSEK. Arctic Space tillhandahåller tjänster inom satellitkommunikation till internationella kunder, såsom Airbus, Viaplay och Oneweb. Det är CapSeks andra investering i Sveriges norra tillväxtkluster.

Bolaget upptog brygglån om totalt cirka 2,1 MSEK av befintliga ägare, däribland styrelse och ledning, i syfte att utvärdera strategiska alternativ för fortsatt värdeskapande och tillväxt.

VD har ordet

2024 har börjat bra för CapSek. Nettoresultatet för första kvartalet landade på cirka +3,6 MSEK, drivande var uppvärdering av onoterade bolag på cirka 7,2 MSEK. Det motsvarar en värdeuppgång på cirka 28 procent jämfört med marknadsvärdet vid bokslutet 2023. Det är främst utvecklingen i tre portföljbolag som ligger bakom uppvärderingarna; AI Medical Technology, Noda Intelligent Systems samt PubQ. AI Medicals teknik närmar sig kommersialisering, Noda har tagit flera strategiska affärer, bland annat i samarbete med Kamstrup, samt att PubQ fortsätter utvecklas väl med hög omsättningstillväxt under lönsamhet. Vi publicerade ovanstående som en omvänd vinstvarning i början av april, då vi gör bedömningen att det är utmanande för marknaden att värdera onoterade innehav och därför ville vi flagga tidigt när bolagens utveckling avspeglas i positiva värdeförändringar. Substansrabatten uppgår vid kvartalets utgång till cirka 65 procent, att jämföra med cirka 56 procent vid bokslutet 2023.

Vi har nu genomfört de två förhandsaviserade investeringarna i Sveriges norra tillväxtkluster; RockSigma och Arctic Space Technologies. Två väldigt spännande bolag med duktiga entreprenörer som agerar på globala stora marknader. I båda bolagen är vi de första externa investerarna vilket jag tycker är ett bra bevis på det starka nätverk CapSek har i regionen. Det ska bli mycket intressant att arbeta med bolagen och följa deras utveckling.

Det är överlag hög aktivitet i portföljbolagen och det är fler bolag som utvecklas väl. Arctic Space Technologies medräknat (investeringen genomfördes i början av april) så har vi nu innehav i 13 portföljbolag, varav fyra är noterade. Av de nio onoterade bolagen är åtta i scaleup-fas (AI Medical är i “pre-revenue”-fas och har ingen omsättning ännu). Under perioden oktober 2023 – mars 2024 ökade de åtta bolagens nettoomsättning med i genomsnitt 39 procent jämfört med samma period 2022/2023. Samtliga noterade innehav har ännu inte publicerat sina rapporter för första kvartalet.

Vi fortsätter vårt arbete med att göra prioriteringar i portföljen, där vi flyttar fokus mot bolag som kommit längre i scaleup-fasen samt mot onoterade bolag. På drygt ett år har vi avyttrat tre innehav (Tölve, Talkamatic och Validicity). De två nyinvesteringarna RockSigma och Artic Space Technologies har båda relativt kommit längre i sin tillväxtresa än flertalet bolag i portföljen. Kombinationen av dessa prioriteringar samt faktorn att de onoterade bolagen generellt har utvecklats bättre än de noterade gör att värdefördelningen i portföljen har förändrats drastiskt de senaste åren. Vid utgången av första kvartalet 2024 stod noterade bolag för enbart 5 procent av marknadsvärdet i portföljen, motsvarande andel vid utgången av första kvartalet 2022 var hela 43 procent.

Jag bedömer att det finns fortsatt potential för fortsatta värdeökningar i portföljen, främst baserat på hög tillväxt i bolagen men också baserat på att värderingsmultiplarna på marknaden verkar bottna något efter flera års nedgång. Ett tecken på ökad riskaptit på marknaden är att det nu genomförs några börsintroduktioner, en aktivitet som i princip varit obefintlig sedan våren 2022.

På vägen till vårt långsiktiga mål att nå +500 MSEK i förvaltat kapital har vi som närmaste delmål att nå +100 MSEK i förvaltat kapital. Att värdet ökar i befintlig portfölj är en viktig komponent, men som lämpligen kan kompletteras med att förvärva portföljer eller att göra samgående med annan aktör för att snabbare nå delmålet. Vi arbetar aktivt med att hitta partners för förvärv och/eller samgående. Den bryggfinansiering vi tog upp i maj på 2,1 MSEK ger oss bättre möjligheter att metodiskt fortsätta att utvärdera olika alternativ.

Jag ser fortsatt fram emot ett spännande år för CapSek, med hög tillväxttakt för främst de onoterade bolagen i portföljen. En intressant detalj är att vi under oktober i år helt har skrivit av den goodwillpost som uppkom i samband med det omvända förvärvet av Freedesk 2019. Det är en kostnadspost på cirka 3,7 MSEK per år som därmed försvinner. Det är visserligen inte kassaflödespåverkande, men kommer ändå att vara en betydande positiv resultatkomponent framöver.

Vi kommer att fortsätta att bjuda in till aktiviteter för CapSeks investerarcommunity, bland annat bjuder vi löpande in till digitala informationsträffar där ledningen för bolag i portföljen presenterar sina verksamheter. Vi planerar dessutom att genomföra fler utbildningar samt en kapitalmarknadsdag. Välkommen att delta du också. Tipsa oss gärna om aktiviteter / teman du vill ha belysta.

Med vänliga hälsningar
Henrik Jerner

Presentation för aktieägare

Torsdag 23 maj 2024 publicerar CapSek sin delårsrapport för första kvartalet 2024. Tisdag 28 maj kl. 11:00-11:45 har du möjlighet att lyssna in på en digital informationsträff med CapSeks vd Henrik Jerner. På mötet berättar Henrik också om pågående aktiviteter i CapSek och portföljbolagen. Det ges även möjlighet att ställa frågor under mötet. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark. Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!