fbpx

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under första kvartalet 2023 ett negativt nettoresultat på cirka -1,9 MSEK. Det positiva resultatet av omvärderingar i portföljen under kvartalet uppgick till 0,5 MSEK, huvudsakligen bestående av omvärderingar av noterade innehav. Under perioden har Bolaget etablerat sig i Region Norr och rekryterat en Investment Manager med placering i Piteå. Bolaget genomförde, efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, en riktad emission och en företrädesemission av stamaktier till samma villkor. Totalt tecknades 9 595 476 aktier och Bolaget tillförs cirka 9,7 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Anledningen till nyemissionerna var att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen. Under kvartalet avtalades om att Huddlestock förvärvar CapSeks portföljbolag Bricknodes verksamhet. Huddlestock är noterat på Euronext Growth Oslo och förvärvet betalas i form av Huddlestockaktier. Vid tillfället för avtalets ingående uppgick budpremien till 166 procent jämfört med Bricknodes aktiekurs dagen innan. Under kvartalet har Bolaget investerat 0,75 MSEK i Bricknode i form av ett räntebärande lån för att säkerställa att Bricknode uppfyller villkoren för transaktionen med Hudd-lestock, gjort en mindre följdinvestering i E-Go E-sport på cirka 0,1 MSEK samt avyttrat samtliga aktier i Tölve. Vid utgången av perioden uppgick investeringsportföljen till innehav i 13 techbolag samt substansvärdet per aktie till 1,44 kr, motsvarande en substansrabatt om 26,8 procent.

Sammanfattning för perioden
2023-01-01 – 2023-03-31

Alla belopp i TSEK 2023
3M
(jan-mar)
2022
3M
(jan-mar)
2022
12M
(jan-dec)
Nettoomsättning 4 7 74
EBITDA* -1 413 -982 -4 731
EBIT** -2 391 -1 897 -8 519
Finansnetto*** 522 -3 347 -11 472
Periodens resultat -1 869 -5 244 -19 991
Resultat per aktie**** -0,067 -0,481 -0,846
Antal aktier (i tusental) 28 096 10 911 23 641
Genomsnittligt antal
aktier (i tusental)
24 087 10 911 14 764
Resultat per aktie före utspädning***** -0,078 -0,481 -1,354
Resultat per aktie efter utspädning****** -0,078 -0,481 -1,354
Eget kapital 47 680 32 141 40 188
Soliditet 98,6 % 98,5 % 99,0 %
Substansvärde per aktie******* 1,44 2,95 1,70
Aktiekurs (kr) 1,05 2,14 0,94
Substansrabatt (-) /-premie (+) -26,8 % -27,5 % -44,7 %

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av innehav i portföljbolag.

****Resultat per aktie: Periodens resultat genom totalt antal aktier vid rapportperiodens slut.

*****Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier.

******Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Perioden innehåller ej aktier eller optioner som ger upphov till utspädning.

*******Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut. Substansvärdet per 2023-03-31 baseras på det nya antal aktier som existerar efter den nyemission som registrerades 2023-04-06.

Väsentliga händelser under kvartalet

Omsättningen uppgick till 4 TSEK (7 TSEK)

Resultat per aktie blev -0,067 SEK (-0,481 SEK)

Resultat efter skatt uppgick till -1 869 TSEK (-5 244 TSEK)

Ett kortfristigt lån från närstående upptogs om 1 MSEK till marknadsmässiga villkor. Lånet har under kvartalet kvittats till nyemitterade aktier i samband med den företrädesemission som registrerades hos Bolagsverket i april 2023.

Bolaget genomförde, efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, två sammankopplade emissioner av stamaktier som tillför bolaget totalt cirka 9,7 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

Den första emissionen var en riktad nyemission om 4 455 443 stamaktier till en teckningskurs om 1,01 kronor per ny stamaktie där Bolaget tillfördes cirka 4,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att säkerställa finansiering av Bolagets verksamhet och möjliggöra nya investeringar såväl som vidareinvesteringar i befintliga portföljbolag. Med beaktande av utfallet i den företrädesmission som genomfördes av Bolaget under hösten 2022 gjorde styrelsen bedömningen att den riktade emissionen och den breddade aktieägarbasen är positiv för Bolagets kapitalstruktur, vilket styrelsen bedömde kommer stärka likviditeten i aktien och vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare. Tecknarna i den riktade emissionen utgjordes av sju svenska investerare varav ingen ägde aktier i Bolaget sedan tidigare. Investerarna är samtliga baserade i Region Norr och investerade vardera mellan 0,5-1 miljon kronor i den riktade emissionen.

Den andra emissionen var en företrädesemission till kursen 1,01 kr där totalt 5 140 033 stamaktier tecknades, motsvarande cirka 54,36 procent av de erbjudna aktierna. Genom emissionen kommer bolaget att tillföras cirka 5,2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader (varav cirka 1 MSEK tillfördes genom kvittning av befintligt lån till Bolaget).

Bolagets portföljbolag Bricknodes verksamhet förvärvas av norska techbolaget Huddlestock Fintech AS (”Huddlestock”) noterat på Euronext Growth Oslo. Försäljningen har godkänts av en extrastämma i Bricknode. Vederlaget utgörs av aktier i Huddlestock till ett värde om ca 107 MSEK, motsvarande cirka 166 procents premie jämfört med stängningskurs dagen före avtalets ingående.

Bolagets VD och andra nyckelpersoner (ej styrelsemedlemmar) tecknar 1 060 000 teckningsoptioner enligt det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2022/2026:1) som beslutades på extra bolagsstämma 23 december 2022.

Bolaget konverterar ett utestående lån till Klash på 0,2 MSEK till aktier i den nyemission som Klash genomför. Efter genomförd emission äger Bolaget cirka 20 procent i Klash.

Bolaget gör en följdinvestering i E-Go E-Sports på 0,1 MSEK. Efter investeringen äger Bolaget cirka 3 procent i E-Go.

Bolaget avyttrar samtliga aktier i Tölve

Bolaget lånade ut 0,75 MSEK till Bricknode till marknadsmässiga villkor för att säkerställa att Bricknode uppfyller villkoren för transaktionen med Huddlestock.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket och återstående emissionslikvid betalades in till Bolaget.

VD har ordet

CapSek expanderar, inte bara genom att vi ökar investeringstakten utan vi har också etablerat oss i Region Norr. Jag är stolt över att vi har rekryterat Göran Carlson som Investment Manager, baserad i Piteå, som har en gedigen investeringserfarenhet och ett starkt lokalt nätverk.

CapSeks investeringstakt ökar för varje år och vid utgången av första kvartalet 2023 hade vi investerat totalt ca 48 MSEK i en väl diversifierad portfölj bestående av innehav i 13 svenska techbolag. Kärnan i det vi gör är att investera i snabbväxande techbolag i tillväxtregioner runtom i Sverige. För att hitta rätt bolag och kunna arbeta nära bolagens ledningar krävs stark lokal förankring i form av nätverk, samarbetspartners och egna resurser i form av kompetens och kapital.

I Region Norr, dvs norra Västerbotten och Norrbotten, råder en Klondyke-liknande situation där det finns ett betydande investeringsbehov i näringsgrenar inom bland annat gruvnäring, rymdindustri, elektrifiering och energi och regionen tillförs nu kapital från flertalet storbolag. Digitalisering inom dessa näringsgrenar skapar förutsättningar för techbolag med innovativa lösningar på olika utmaningar. Här i regionen finns ett fungerande innovationssystem, men ingen investerare likt CapSek som tillför expansionskapital till bolag i tillväxtfas. Vi ser att CapSek kan fylla en tydlig lucka på marknaden som en lokalt etablerad investerare, med access till bolag som investerare utan lokal förankring inte uppnår. Att vi är rätt ute bekräftas av att en grupp lokala investerare i Region Norr investerar i CapSek, vilket tillsammans med stöd från befintliga ägare samt andra nya investerare innebar ett kapitaltillskott på närmare 10 MSEK under kvartalet. Kapitalet används till att investera i nya bolag i Region Norr samt för att investera mer i befintliga portföljbolag.

Utifrån en initial pipeline på ett 40-tal bolag i Region Norr utvärderar vi nu 10 bolag närmare som samtliga är den typ av bolag vi söker, dvs. lokala, grundarledda, innovativa techbolag med bevisad affärsmodell som söker kapital för att växa snabbare. CapSeks mål är att investera i minst två bolag i Region Norr under 2023.

Vi fortsätter samtidigt vår affär i ”Region Syd” där energi och resurser läggs på vår befintliga portfölj. Trots en utmanande kapitalmarknad så har de onoterade bolag i portföljen som sökt kapital också lyckats med sina kapitalanskaffningar. Vi har absolut bidragit till finansieringarna, men det beror inte bara på oss, det beror mycket på att bolagen utvecklas väl, har stor potential samt att de har ett bra nätverk av andra befintliga ägare samt nya investerare. Merparten av bolagen utvecklas väl, samtidigt som flera av dem behöver komma in i ett större sammanhang för att kunna nå ut till fler kunder. Ett bra exempel på det är Bricknode som under kvartalet ingått avtal om att förvärvas av norska Huddlestock. De två bolagen kompletterar varandra väl och det finns goda förutsättningar för att Bricknodes plattform attraherar fler kunder i det nya sammanslagna bolaget. Eftersom CapSek får betalt i form av noterade Huddlestockaktier är vi med på den fortsatta tillväxtresan.

Med vänliga hälsningar

Henrik Jerner

Presentation för aktieägare

Tisdag 23 maj kl. 14-14:45 har du möjlighet att lyssna in på en digital informationsträff med CapSeks vd Henrik Jerner. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark. Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!