fbpx

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under första kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -5,2 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i de noterade innehaven. Per 31 mars 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,95 kr. Efter periodens utgång har CapSek ingått avtal om att förvärva Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevis i NTF. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för cirka 16,8 MSEK. Som ett led i förvärvsprocessen avser CapSek förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis i NTF. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Totalt kan upp till 10 082 756 nya CapSek-aktier emitteras, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 48,0 procent av ägandet i CapSek.

Sammanfattning för perioden 2022-01-01 – 2022-03-31

Alla belopp i TSEK

2022
3M

(jan-mar)

2021
3M

(jan-mar)

2021
12M

(jan-dec)

Nettoomsättning

7

25

132

EBITDA*

-982

-945

-3 941

EBIT**

-1 897

-1 860

-7 604

Finansnetto***

-2 519

-4 757

-15 791

Periodens resultat

-5 244

-6 617

-23 395

Resultat per aktie

-0,481

-0,718

-2,144

Antal aktier (i tusental)

10 911

4 608

10 911

Antal aktier inklusive nyemission, reg. 2021-04-22****

9 216

Genomsnittligt antal

aktier (i tusental)

10 911

4 608

8 046

Nettoresultat per aktie (kr)

-0,481

-0,718

-2,144

Eget kapital

32 141

50 719

37 566

Soliditet

98,5 %

98,6 %

98,6 %

Substansvärde per aktie*****

2,95

5,48

3,44

Aktiekurs (kr)******

2,14

5,0

3,30

 

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

** EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av innehav i portföljbolag.

****Antal aktier efter utfall av nyemissionen som registrerades hos Bolagsverket 2021-04-22.

*****Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut.

****** CapSek-aktiens första handelsdag var 2020-07-07. Värdet avser vid respektive periodslut.

Väsentliga händelser under perioden

  • Omsättningen uppgick till 7 TSEK (102 TSEK)
  • Resultat per aktie blev -0,481 SEK (-0,718 SEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -5 244 TSEK (-6 617 TSEK)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har slutit avtal med Nordic Tech Fund AB ("NTF") om att förvärva deras aktier i 10 portfölj-bolag genom betalning med CapSek-aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevis i NTF. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för cirka 16,8 MSEK, motsvarande 11% rabatt jämfört med portföljens NAV per 31 mars 2022. Som ett led i förvärvsprocessen avser CapSek för-värva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis i NTF för en budpremie på 23 procent jämfört med NAV per 31 mars 2022. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Totalt kan upp till 10 082 756 nya CapSek-aktier emitteras, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 48,0 procent av ägandet i CapSek.

VD har ordet

Första kvartalet 2022 har kännetecknats av en turbulent omvärld med krig och inflationstendenser. Börsindex världen över har gått ner med runt 20-30%. Särskilt techbolag har drabbats av börsnedgången, här har värderingarna gått ner med mer än index, runt 40%. Onoterade techbolag drabbas också, dock brukar det vara en viss eftersläpning innan värderingar för noterade bolag slår igenom för onoterade bolag. Lägre värderingar påverkar de investerare som har planerat att avyttra innehav inom kort negativt. Antingen får de skjuta exitplanerna på framtiden eller välja att avyttra till lägre värdering. Många riskkapitalfonder har ett fast datum när innehaven ska ha avyttrats så förseningar kan ställa till med problem. Börsnedgången har även drabbat CapSek negativt, värdet på portföljen under kvartalet har sjunkit med cirka 3,3 MSEK, motsvarande en nedgång på cirka 17% sedan årsskiftet.

Samtidigt, digitaliseringen av samhället fortsätter och de techbolag som gör rätt saker kommer att generera omsättning och därmed vinst på lång sikt. Med rätt saker tänker jag på olika faktorer som exempelvis att de har en produkt/tjänst som är attraktiv på marknaden, att de bygger en ändamåls-enlig organisation, att affärsmodellen är skalbar samt att de har en effektiv strategi för att etablera sig på marknaden. Med andra ord, den långsiktiga efterfrågan på modern teknik påverkas inte av att värderingarna nu är lägre utan bolag som lyckas med sina expansionsplaner kommer att värderas högt på sikt.

CapSeks fem aktiva onoterade portföljbolag (Arkimera, Itatake, PubQ, Noda och Tölve) växer och nettoomsättningen för dessa bolag har ökat i snitt med cirka 23% senaste 6-månadersperioden (oktober-mars), jämfört med samma period föregående år (samtliga noterade bolag har inte rapporterat vid tillfället för denna rapport). Andra viktiga milstolpar som bolagen nu uppnår möjliggör för dem att öka tillväxten, det är exempelvis rekryteringar av nyckelpersoner, ingångna ramavtal med nya kunder och integrationer med systemleverantörer.

Situationen att värderingarna nu har gått ner visar samtidigt på styrkan i CapSeks strategi. CapSek är en långsiktig ägare och har ingen tidsgräns när innehav måste ha avyttrats, så vi påverkas inte nämnvärt av att det vissa perioder kan vara utmanande för bolagen att göra exits. CapSek är också ett växande investmentbolag, vi bygger upp portföljen och investerar i nya portföljbolag så lägre värderingar blir till vår fördel.

Som en del i tillväxtresan har CapSek nu i april avtalat med Nordic Tech Fund om att förvärva deras aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Att betala med egna aktier är en viktig del av CapSeks investeringsstrategi. Även om några av bolagen i NTF-portföljen är i en något tidig fas jämfört med vårt målsegment, så är det en mycket spännande portfölj av techbolag där fyra av bolagen redan finns i CapSeks portfölj och flera andra utvärderas sedan tidigare. Genomförs förvärvet enligt plan fördubblas CapSeks förvaltade kapital och antal innehav ökar till 15 bolag. Det är en god bit på väg till målportföljen på runt 25 bolag. Samtidigt är vår pipeline av potentiella nya bolag att investera i fortsatt stor och vi utvärderar flera spännande bolag.

Vänliga Hälsningar

Henrik Jerner

Presentation för aktieägare

Bolaget håller en presentation på måndag 16 maj kl 13:00 via länk. Det ges möjlighet att ställa frågor på mötet. Anmälan sker genom att maila till info@capsek.se.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-delarsrapport-Q1-2022-22-05-16.pdf
CapSek-Delarsrapport-Q1-2022.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022, kl 08:30