fbpx

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2023 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under andra kvartalet 2023 ett negativt nettoresultat på cirka -5 MSEK. Drivande för det negativa resultatet är omvärderingar i portföljen som under kvartalet uppgick till cirka -2,6 MSEK, huvudsakligen bestående av omvärderingar av noterade innehav som uppgick till cirka -2,5 MSEK. I samband Bolagets etablering i Region Norr har Bolaget under perioden fokuserat på att utvärdera nya investeringar i regionen. Vid utgången av perioden har ett 40-tal bolag analyserats.

Under andra kvartalet har CapSek gjort följdinvesteringar i de noterade portföljbolagen Appspotr och Hoodin på cirka 1,1 MSEK respektive cirka 0,5 MSEK samt konverterade ett lån till Talkamatic på 0,1 MSEK till aktier.

Vid utgången av perioden uppgick investeringsportföljen till innehav i 13 techbolag samt substansvärdet per aktie till 1,27 SEK, motsvarande en substansrabatt om 26,9 procent. Efter periodens utgång har bolaget investerat cirka 0,3 MSEK i energieffektivisteringsbolaget Noda samt 0,2 MSEK i spelstudion Itatake.

Sammanfattning för perioden
2023-04-01 – 2023-06-30

Alla belopp i TSEK 2023
3M
(apr-jun)
2022
3M
(apr-jun)
2022
12M
(jan-dec)
Nettoomsättning 137 38 74
EBITDA* -1 515 -1 569 -4 731
EBIT** -2 493 -2 485 -8 519
Finansnetto*** -2 514 -5 042 -11 472
Periodens resultat -5 007 -7 527 -19 991
Resultat per aktie**** -0,151 -0,690 -0,846
Antal aktier (i tusental) 33 236 10 911 23 641
Genomsnittligt antal
aktier (i tusental)
32 954 10 911 14 764
Resultat per aktie före utspädning***** -0,152 -0,690 -1,354
Resultat per aktie efter utspädning****** -0,152 -0,690 -1,354
Eget kapital 42 299 43 722 40 188
Soliditet 98,7% 98,0% 99,0 %
Substansvärde per aktie******* 1,27 2,09 1,70
Aktiekurs (kr) 0,93 1,30 0,94
Substansrabatt (-) /-premie (+) -26,9 % -37,8 % -44,7 %

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av inne hav i portföljbolag.

****Resultat per aktie: Periodens resultat genom totalt antal aktier vid rapportperiodens slut.

*****Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier.

******Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat genom genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Perioden innehåller ej aktier eller optioner som ger upphov till utspädning.

*******Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut.

Väsentliga händelser under kvartalet

Omsättningen uppgick till 137 TSEK (38)

Resultat per aktie blev -0,151 SEK (-0,690)

Resultat efter skatt uppgick till -5 007 TSEK (-7 527)

Ett kortfristigt lån från närstående upptogs under första kvartalet om cirka 1,0 MSEK till marknadsmässiga villkor. Lånet har under andra kvartalet kvittats till nyemitterade aktier i samband med den företrädesemission som registrerades hos Bolagsverket i april 2023.

Bolaget konverterade ett utestående lån till Talkamatic på 0,1 MSEK till aktier i den nyemission som Talkamatic genomförde under perioden.

Bolaget gjorde en följdinvestering i Hoodin på cirka 0,5 MSEK, varav cirka 0,2 MSEK avsåg kvittning av utestående lån. Efter investeringen äger Bolaget cirka 12 procent i Hoodin.

Bolaget gjorde en följdinvestering i Appspotr på cirka 1,1 MSEK. Efter investeringen äger Bolaget cirka 9 procent i Appspotr.

Anders Lundkvist nyvaldes som styrelseledamot efter beslut av årsstämman.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget gjorde en följdinvestering i Noda på cirka 0,3 MSEK. Efter investeringen äger Bolaget cirka 11 procent i Noda.

Bolaget gjorde en följdinvestering i Itatake på 0,2 MSEK i form av ett konvertibelt lån.

Bolagets portföljbolag Bricknode avnoterades från Nasdaq First North Growht Market som ett led i att Bricknode förvärvas av norska Huddlestock Fintech (noterat på Euronext i Oslo). Bolaget kommer att erhålla Huddllestock-aktier som förvärvslikvid. I samband med Bricknodes avnotering i juli 2023 har Bolaget erhållit Huddelstock-aktier som återbetalning för det lån på 0,75 MSEK Bolaget lämnade tidigare under året.

VD har ordet

CapSek gör en förlust under andra kvartalet, det är absolut inte tillfredsställande. Nettoresultatet uppgår till cirka – 5 MSEK. Drivande för resultatet är negativa värdeförändringar för våra noterade innehav, vilket under kvartalet uppgår till cirka -2,5 MSEK. Både Appspotr och Hoodin har gjort nyemissioner i juni, i vilka CapSek har deltagit, till hög rabatt vilket följaktligen pressar ner bolagens aktiekurser. Emissionerna har dock gett bra utfall för bolagen, Appspotr tillfördes ca 10,9 MSEK före emissionskostnader och Hoodin cirka 6,6 MSEK. Båda bolagen värderas nu till låga bolagsvärden, runt 10 MSEK, och med fokuserade strategier och hög kostnadsmedvetenhet så räknar jag med att aktiekurserna kan komma att repa sig snart.

Omvärderingar av CapSeks onoterade innehav uppgår under kvartalet till -0,1 MSEK. Bakom denna siffra döljer sig en uppvärdering av ett innehav på cirka 0,9 MSEK samt nedvärderingar av två innehav på totalt cirka 1 msek. Vi har valt att inte publicera hur vi värderar enskilda onoterade portföljbolag, främst för att det kan påverka bolagens dialoger med investerare i framtida finansieringsrundor. Det är viktigt för CapSeks förmåga att attrahera duktiga entreprenörer att det faktum att CapSek är noterat inte påverkar portföljbolagens externa informationsgivning. Lite repetition av CapSeks värderingsprincip för onoterade innehav är i korthet att senaste emissionskurs inte är allenarådande som underlag för värdering. Det krävs mer data för att utgå från senaste emissionskurs, särskilt om det enbart var befintliga ägare som investerade i senaste emissionen. Andra värderingsparametrar är hur jämförbara noterade bolag värderas utifrån vissa nyckeltal, exempelvis omsättning, kundtillväxt och lönsamhet. Vi tittar även på nyckeltal för genomförda förvärv av jämförbara bolag.

De sex onoterade bolagen som är i scale-up fas är Arkimera, E-Go, Itatake, Klash, Noda och PubQ. Under perioden januari-juli 2023 ökade deras nettoomsättning med i genomsnitt 50 procent jämfört med samma period 2022. Med en tillbakablick var ökningstakten januari-juni 2022 18 procent jämfört med samma period 2021. Förutom hög omsättningsökning når flera av dessa bolag viktiga milstolpar som exempelvis att de sluter kundavtal med globala aktörer samt ingår strategiska samarbeten. Fortsätter de utvecklas väl finns det goda förutsättningar att de inom den närmaste 18 månadersperioden kan attrahera intresse från industriella aktörer eller större ventureinvesterare. Exit till höga bolagsvärden kan fortfarande vara för tidigt, men de kommer vara väl positionerade att hitta expansionskapital i storleksordningen 20-40 MSEK till attraktiva värderingsnivåer, något som kommer avspegla sig i CapSeks balansräkning i form av uppvärderingar.

I linje med vår strategi att leta efter techbolag utanför Stockholmsregionen, etablerade vi oss i våras i Piteå i samarbete med den lokala affärsprofilen och ängelinvesteraren Göran Carlson. Vi startade med en bruttolista på ett 40-tal techbolag och har nu successivt trattat ned till ett 10-tal bolag, där jag ser att vi kommer att göra de första investeringarna nu i höst.

Förutom möjligheten att nå hög avkastning på investerade medel och ta del av det svenska techundret erbjuds delägare i CapSek att delta i de ökade aktiviteterna kring CapSeks Investor Community. Genom communityn får du möjlighet att följa portföljbolagens utveckling samt träffa representanter för bolagen, främst VD/grundare, löpande på digitala och fysiska träffar som CapSek anordnar. Fysiska träffar anordnas minst två gånger per år med olika teman då det också ges möjlighet att nätverka med andra investerare och umgås under sociala och trevliga former. Investerare som vill och har efterfrågad kompetens kan få möjlighet att hjälpa till i bolagen, exempelvis genom att förmedla kontakter, vara styrelseledamöter etc. Investerare har möjlighet att sourca åt CapSek, dvs komma med förslag på potentiella techbolag att investera i. Vidare har vi en modell att större investerare i CapSek erbjuds möjlighet att investera tillsammans med CapSek i bolagen i den mån det är ges tillfälle. Sist men inte minst anordnar CapSek olika utbildningar tillsammans med samarbetspartners, på programmet står affärsängelutbildning, utbildning för entreprenörer inför kapitalanskaffning och olika styrelseutbildningar. Exempelvis planerar vi att köra utbildningar i Piteå i höst, så håll utkik!

Med vänliga hälsningar

Henrik Jerner

Presentation för aktieägare

Torsdag 24 augusti kl. 10:30-11:15 har du möjlighet att lyssna in på en digital informationsträff med CapSeks vd Henrik Jerner. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark. Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!