fbpx

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under andra kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,5 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de onoterade innehaven. Per 30 juni 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,09 kr. Under kvartalet har CapSek förvärvat Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Köpeskillingen uppgick till 20,1 MSEK, varav 18,9 MSEK är förvärv av aktier i portföljbolag och 1,2 MSEK är förvärvsgoodwill. Totalt emitterades 9 542 551 nya CapSek-aktier som en följd av portföljförvärvet, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 46,7 procent av ägandet i CapSek. Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en emission av preferensaktier under andra halvåret 2022 för att säkerställa deltagande i portföljbolagens kommande finansieringsrundor.

Sammanfattning för perioden

2022-04-01 – 2022-06-30 

Alla belopp i TSEK

2022
3M

(apr-jun)

2021
3M

(apr-jun)

2021
12M

(jan-dec)

 

Nettoomsättning

38

26

132

 

EBITDA*

-1 569

-1 112

-3 941

 

EBIT**

-2 485

-2 028

-7 604

 

Finansnetto***

-5 042

-5 412

-15 791

 

Periodens resultat

-7 527

-7 440

-23 395

 

Resultat per aktie

-0,690

-0,807

-2,144

 

Antal aktier (i tusental)

10 911

4 608

10 911

 

Antal aktier inklusive TO3

10 912

 

 

Antal aktier inklusive pågående apportemission****

20 455

 

 

Genomsnittligt antal

aktier (i tusental)

10 911

8 102

8 046

 

Nettoresultat per aktie (kr)

-0,690

-0,807

-2,144

 

Eget kapital

43 722

42 452

37 566

 

Soliditet

98,0 %

99,1 %

98,6 %

 

Substansvärde per aktie*****

2,09

4,61

3,44

 

Aktiekurs (kr)

1,30

3,55

3,30

 

 

 

 

 

 

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av inne  hav i portföljbolag.

****Antal aktier efter utfallet av apportemissionen till följd av förvärvet av NTF-portföljen.

*****Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut. Substansvärdet per 2022-06-30 baseras på det nya antal aktier som existerar efter utfallet av apportemissionen till följd av förvärvet av NTF-portföljen.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Omsättningen uppgick till 38 TSEK (26 TSEK)
  • Resultat per aktie blev -0,690 SEK (-0,807 SEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 527 TSEK (-7 440 TSEK)
  • Bolaget förvärvar Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj bestående av innehav i tio bolag. Total köpeskilling uppgår till 20,1 MSEK, där investerat belopp i portföljbolag uppgår till 18,9 MSEK (motsvarar NAV-värdet per sista mars 2022). Resterande belopp, 1,2 MSEK, är förvärvsgoodwill (motsvarande premie på 6,6 procent) och skrivs av på 5 år. Förvärvet betalas genom nyemitterade CapSek-aktier. Antalet CapSek-aktier som emitteras är 9 542 551 aktier. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i CapSek att uppgå till 20 454 881. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 9 542 551 SEK från 10 910 930 SEK till 20 454 881 SEK. Förvärvet innebär att CapSek utökar sin portfölj med sex nya techbolag med skalbara affärsmodeller samtidigt som CapSek ökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Av de nya bolagen i portföljen är tre i scale-up-fas: Zesec, Klash och Talkamatic. Resterande tre bolag är i start-up-fas (pre-revenue): E-GO Sport, AI Medical och Validicity. Av de nya namnen är ett noterat: Zesec of Sweden AB som är noterat på NGM Nordic SME. I den befintliga portföljen ökar CapSek sitt innehav i Appspotr, Hoodin, Itatake och PubQ.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.

VD har ordet

Den sista juni tillträdde CapSek aktierna i de 10 techbolag som ingick i Nordic Tech Funds portfölj och CapSek har nu en väldiversifierad portfölj på 15 techbolag. Vi började bygga portföljen på riktigt i samband med börsintroduktionen 2020, att komma så här långt på runt 2 år tycker jag att vi ska vara stolta över. Vi engagerar oss aktivt i portföljen och har en tät dialog med ledningarna i samtliga bolag, inklusive de bolag vi äger en mindre andel i. Mycket görs rätt i portföljbolagen och vi har stark tilltro att merparten av bolagen kommer att växa kraftigt i värde. Några bolag ligger efter plan, men åtgärder tas för att dessa bolag ska komma på rätt kurs igen. Genom vårt stora nätverk och våra etablerade processer bidrar vi aktivt till bolagens tillväxt, vilket på sikt kommer dig som aktieägare till godo i form av högre värde på portföljen och därmed avkastning på dina CapSek-aktier.

Den tydligaste värdemätaren på onoterade bolag är när bolagen förvärvas av större mjukvarubolag eller annat riskkapitalbolag. Vi på CapSek fokuserar aktivt på värdebyggande åtgärder så att bolagen ska bli uppköpskandidater. Värdebyggande tar tid och det är inte ovanligt att det tar 7 år innan bolagen har en tillräckligt attraktiv position för att bli uppköpta. Fram till dess att uppköp kan ske visar vi värden genom att omvärdera innehaven.

Nedgången på börserna har fortsatt under andra kvartalet och noterade techbolag har fortsatt att gå sämre än de breda börsindexen. CapSeks noterade innehav (fyra bolag) har i snitt gått ner med 14,3% under Q2, motsvarande en värdenedgång på cirka 1,2 MSEK. CapSeks onoterade innehav (11 bolag) gått ner med 16,3% under Q2, motsvarande en värdenedgång på cirka 3,9 MSEK. Jämförbara benchmarks för noterade bolag har gått ner med cirka 30% under Q2. Total orealiserad nedvärdering under Q2 uppgår till 5,0 MSEK. Att CapSeks portfölj inte nedvärderas mer än så här beror på flera faktorer. Främst beror det på att CapSek har investerat på attraktiva värderingsnivåer, vilket gör nedvärderingsutrymmet begränsat. Samtidigt har flera av bolagen stark underliggande tillväxt, vilket gör att de försvarar sina värderingar trots att multiplarna går ner. Av våra noterade innehav har dessutom Hoodins aktiekurs stigit med cirka 29% under Q2. Sammantaget anser jag att vi har väl grundade bolagsvärderingar i portföljen.

I sammanhanget tycker jag det är viktigt att betona hur vi värderar onoterade innehav. Då följer vi redovisningsprincipen IFRS och ett regelverk för marknadsvärdering som heter The International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) Guidelines. I korthet går det ut på att senaste emissionskurs inte är allenarådande som underlag för värdering av onoterade bolag. Det krävs mer för att utgå från senaste emissionskurs, särskilt om det enbart var befintliga ägare som investerade i senaste emissionen. Andra värderingsparametrar är hur jämförbara noterade bolag värderas utifrån vissa nyckeltal, exempelvis omsättning, kundtillväxt och lönsamhet. Man kan även jämföra nyckeltal för genomförda förvärv av jämförbara bolag.

Vår långsiktiga målsättning är en portfölj på runt 25 bolag, där merparten kommer att vara onoterade. När vi har portföljstorleken kommer några bolag ha blivit uppköpta, så det innebär att vi har nått ungefär halvvägs i antal bolag. Dock kommer vi inte investera i nya bolag i samma takt som hittills utan mer tid och kapital kommer vi lägga på de befintliga bolagen i portföljen, därmed kommer vi också öka våra ägarandelar successivt. Genom att investera successivt i takt med att bolagen levererar minskar vi riskerna i investeringarna.

Styrelsen har nu beslutat att utvärdera en kapitalanskaffning genom nyemission av preferensaktier under andra halvåret 2022. Kapitalet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt, det vill säga investera mer i befintliga portföljbolag för att i sin tur möjliggöra bolagens fortsatta expansion. CapSek har även ett bra inflöde av nya spännande techbolag och en del av kapitalet ska användas till att investera i dessa nya techbolag,

Jag vill också välkomna de sex nya innehaven i portföljen:

Zesec of Sweden (noterat) flyttar dörrnycklar och taggar från nyckelknippan till mobiltelefonen och erbjuder samtidigt en plattform med tjänster som förenklar bud och leveranser innanför entréportar, kontors- och lägenhetsdörrar. Låsbranschen är i början av ett digitaliseringsskifte och den position Zesec tar genom att erbjuda ett mellanlager för leverantörer av lås och fastighetsägare gör dem till en högintressant spelare på marknaden. Det går att göra en jämförelse med parkeringsbranschen där det behövs ett 20-tal olika appar för att parkera en bil – Zesec möjliggör en enda app för alla lås i låsbranschen. CapSeks investering uppgår till cirka 1,7 MSEK, ägarandel cirka 4 procent.

Klash (onoterat) är en molnbaserad plattform som gör det enklare att samarbeta i produktionen av TV- och filmprojekt. Klash erbjuder en global och säker plattform där aktörer inom produktion av tv-serier, film och datorspel kan samarbeta kring granskning och hantering av mediafiler. Bland kunderna finns bland andra tre statliga tv-bolag – SVT i Sverige, RÚV på Island och YLE i Finland. Bolaget har tidigare erhållit finansiering från Vinnova för sin innovativa produktutveckling. CapSeks investering uppgår till cirka 4,5 MSEK, ägarandel cirka 23 procent.

Talkamatic (onoterat) erbjuder en avancerad teknikplattform i gränssnittet mellan AI och forskning om mänsklig dialog som möjliggör för datorer att anpassa sig och lära sig hur människor vill kommunicera och föra dialog med dem. Talkamatic använder en AI-lösning för dialog mellan människa och maskin som passar flertalet kommunikationsmedel (text, tal, kroppspråk, gester etc.) där processerna görs tillgängliga via befintliga plattformar och infrastruktur. Idag arbetar Talkamatic med kunder som Volvo, Bonnier News samt med partners som IBM, Ericsson och CGI. CapSeks investering uppgår till cirka 2,1 MSEK, ägarandel cirka 6 procent.

E-GOGO E-Sports (onoterat) har utvecklat en plattform för både mobil och PC där användare med enkelhet kan följa sina lag inom e-sport. Kunden får en personifierad kalender, förhandsinformation om kommande matcher och event, samtidigt som E-GO håller koll på favoritlagen och ger möjlighet för användaren att streama matcherna live. Allt i samma app. E-sport är ett segment i kraftig tillväxt, och i takt med att antalet lag och turneringar ökat så ökar också behovet av nya lösningar för fansen att följa sina lag. E-GO är väl positionerat för att bli en ledande aktör inom interaktiv e-sport-streaming. CapSeks investering uppgår till cirka 0,5 MSEK, ägarandel cirka 3 procent.

AI Medical Technology AIM (onoterat) utvecklar en teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och hjälpa patienter och sjukvården till mer träffsäkra och snabbare diagnoser. Hudcancer är ett växande problem och en av de vanligaste cancerformerna i världen. Bolaget verkar inom ett område där AI kommer få stor betydelse i framtiden. Att använda en AI, som har tränats på hundratusentalsbilder som ett första steg i en diagnostisering är ett bra exempel på hur AI kan användas i sjukvården. CapSeks investering uppgår till cirka 1,5 MSEK, ägarandel cirka 6 procent.

Validicity Sweden (onoterat) har, för att garantera säker spårbarhet för anti-doping inom idrott och hästsport, tagit fram egendesignade behållare kombinerade med blockchainteknik. Det finns en stark efterfrågan på säkra logistikkedjor inom anti-doping, sjukvård och hälsa där blockchainsteknikens natur erbjuder uppenbara fördelar för just spårbarhet. Grunden för bolaget lades tillsammans med Sveriges nestor inom anti-doping, Arne Ljungqvist med målet att bygga en mjukvara som garanterar en säker kedja av dopingtester. CapSeks investering uppgår till cirka 0,4 MSEK, ägarandel cirka 3 procent.

Vänliga Hälsningar

Henrik Jerner

Presentation för aktieägare

Bolaget håller en presentation på onsdag 17 augusti kl 13:00 via länk. Det ges möjlighet att ställa frågor på mötet. Anmälan sker genom att maila till info@capsek.se.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-delarsrapport-Q2-2022-22-08-17.pdf
CapSek-Delarsrapport-Q2-2022-22-08-17.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022, kl 08:30