fbpx

CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen rapporterar om är det fortsatt motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek har finansiellt utrymme att fortsätta stödja bolagen. För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.

Med förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj avslutad i slutet av juni uppgår antalet bolag i CapSeks portfölj nu till 15 innehav, där merparten befinner sig i expansions- eller uppskalningsfas. För vinterhalvåret 2021/22, alltså perioden innan förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj då CapSeks portfölj bestod av åtta aktiva bolag, uppgick den genomsnittliga tillväxten för nettoomsättningen till 14 procent. Fem av de åtta bolagen var onoterade och visade en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på 23 procent, jämfört med samma period året innan. Samma trend i utvecklingen känns igen i de sju nya innehav som tillkom till portföljen i och med förvärvet av NTF.

Medan värderingsmultiplarna inom techsektorn fallit med 30-40 procent under 2022 är det tydligt att framtidstron på tillväxt i CapSeks portföljbolag inte minskat i samma utsträckning. Det fortsatt starka momentum som flera av portföljbolagen vittnar om, med fortsatta affärer, partnerskap och kundtillväxt, visar också att det finns skäl för bolagen att se ljusare på framtiden än vad finansmedia och värderingsmultiplar gör gällande.

Därför är det fortsatt angeläget, motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek säkerställer finansiellt handlingsutrymme för att stötta både nytillkomna och tidigare ägda portföljbolag i kommande finansieringsrundor.  

Hög aktivitet i portföljbolagen, med flera viktiga framsteg

En översyn av nyhetsflödet från CapSeks portföljbolag visar tydligt hur aktivitetsnivå och momentum är fortsatt högt i flera av CapSeks portföljbolag. Här följer en sammanställning av utvalda händelser och nyheter enbart under juli 2022.

Bricknode meddelar att de med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, nu expanderar in på nya marknader i stort behov av effektivisering. Samtidigt visar en analys att över 94 procent av Bricknodes intäkter senaste året utgjordes av återkommande intäkter vilket bekräftar att både produkt och affärsmodell är efterfrågade på en finansmarknad i omvandling.

Arkimera Robotics har inlett ett partnerskap med det NGM-noterade SaaS-bolaget Briox som omfattar Arkimeras automatiseringslösningar baserade på självinlärningsteknologi och syftar till att erbjuda redovisningsbyråer och mikroföretagare automatisk bokföring av digitala dokument.

CapSeks nytillkomna portföljbolag E-GO E-Sports har tecknat ett partnerskapsavtal med First North-noterade M.O.B.A. Network för att erbjuda Fantasy Game Leagues för sina community-medlemmar. Fantasy-ligorna kommer kretsa kring världens största esport-turneringar.

CapSeks portföljbolag NODA Intelligent Systems, som erbjuder en egenutvecklad AI-lösning för effektivisering av överföring av värme och kyla och därmed kan minska åtgången av bland annat gas, har sett en ökande efterfrågan för sina tjänster, då skenande gaspriser fått frågan om energiförsörjning att klättra högst upp på agendan över hela Europa. Tidigare i juli kunde bolaget annonsera att en befintlig fjärrvärmekund i Tyskland dubblerat antalet styrpunkter för att bättre nå ut över hela staden.

Nyemission av preferensaktier

Med stöd av den bolagsordning som antogs vid extra bolagsstämma i CapSek den 17 juni 2022, har styrelsen i CapSek beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en nyemission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022. Se också den bolagsordning som antogs vid extra bolagsstämma i Bolaget den 17 juni 2022 via länken här.

  • Värderingar av noterade techbolag har gått ner markant under 2022, vilket också påverkar värderingar av onoterade bolag, dock med viss eftersläpning och inte alltid lika mycket. Jag ser inte att den långsiktiga marknadspotentialen för de bolag vi investerar i har minskat, snarare tvärtom. Bolagen i den befintliga portföljen fortsätter växa och för att möjliggöra ytterligare tillväxt avser CapSek investera mer i portföljen. I takt med att CapSek investerar mer ökar både CapSeks ägande och engagemang i bolagen. Dessutom utvärderas löpande nya bolag och vi har flera intressanta bolag i pipelinen. Ett kapitaltillskott ger CapSek möjligheter att växa ytterligare, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-utvarderar-emission-av-preferensaktier-22-07-22.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022, kl 10:30