fbpx

CapSek fullföljer förvärv av Nordic Tech Funds portfölj efter extramöte för innehavare av vinstandelsbevis

Måndagen den 20 juni 2022 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF"), org.nr 559285-7477, i Göteborg. Vid mötet fattades beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet. Därefter beslutade styrelsen i NTF samma dag om att genomföra en förtida inlösen per 30 juni, samt att acceptera betalning i nyemitterade CapSek-aktier, vilket då fullbordar Northern CapSek Ventures ("CapSeks") förvärv av Nordic Tech Funds portfölj.

Vid extramötet i NTF beslutades att avsnitt 10.1 i villkoren för andelsbevis ändras, så att villkoren får följande lydelse:

"Fullständig förtida inlösen: Fonden har rätt att när som helst i förtid lösa in samtliga, men inte bara vissa, Vinstandelsbevis i dessas helhet genom avsändande av Meddelande till Innehavarna minst 5 Bankdagar, dock högst 30 Bankdagar, före den i Meddelandet angivna Återbetalningsdagen. Meddelandet ska innehålla uppgift om Värderingsdag, Avstämningsdag och Återbetalningsdag samt Återbetalningsbeloppet per Vinstandelsbevis. Rätt för Fonden att påkalla förtida inlösen enligt denna punkt föreligger dock bara om Fonden senast vid Värderingsdagen har avyttrat (eller har säkerställt genomförande av avyttring av) tillgångarna i Investeringsportföljen. Återbetalningsbeloppet per Vinstandelsbevis ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i punkterna 11.3 och 11.4 nedan. Återbetalningsbeloppet kan erläggas dels genom kontanta medel, dels genom finansiella instrument"

Inlösenprocessen

Med stöd av ovan angiven ändring beslutade därefter styrelsen i NTF samma dag om att genomföra en förtida inlösen, per den 30 juni 2022, samt att acceptera betalning för denna inlösen i form av nyemitterade aktier i CapSek.

  • Det här är en viktig milstolpe i processen att förvärva Nordic Tech Funds portfölj av spännande techföretag, som ju är ett viktigt steg i att bygga upp CapSeks portfölj. Vi på CapSek känner både tacksamhet och respekt för förtroendet från ägarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund, att få fortsätta förvalta deras satsningar i techbolag när de nu går över till att fortsätta som aktieägare i CapSek, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post henrik.jerner@capsek.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-NTF-agarmote-22-06-20.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.