fbpx

Bokslutskommuniké räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021 samt delårsrapport 1 juli – 31 december 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under 2021 en nyemission som tecknas till totalt cirka 136 procent samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget mer än fördubblar investeringsvolymen jämfört med året innan och investerar i 6 techbolag under året, varav 4 investeringar är i nya portföljbolag. Nettoresultatet för året är negativt och uppgår till -23,4 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i noterade innehav. Per 31 december 2021 uppgår substansvärde per aktie till 3,44 kr. Bolaget har under 2021 tagit fram ett ramverk för hållbarhet som bland annat används som urvalskriterier för att välja nya bolag att investera i.

Sammanfattning för verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Alla belopp i TSEK

2021
6M

(juli-dec)

2020
6M

(juli-dec)

2021
12M

(jan-dec)

2020
12M

(jan-dec)

Nettoomsättning

81

102

132

102

EBITDA*

-1 884

-2 366

-3 941

-4 304

EBIT**

-3 716

-4 191

-7 604

-7 967

Finansnetto***

-5 622

8 688

-15 791

9 011

Periodens resultat

-9 338

4 497

-23 395

1 044

Resultat per aktie

-0,856

0,976

-2,144

0,227

Antal aktier (i tusental)

10 911

4 608

10 911

4 608

Genomsnittligt antal****

aktier (i tusental)

9 700

3 499

8 046

40 236

Nettoresultat per aktie (kr)

-0,856

0,976

-2,144

0,227

Eget kapital

37 556

41 674

37 566

41 674

Soliditet

98,6 %

98,8 %

98,6 %

98,8 %

Substansvärde per aktie*****

3,44

9,04

3,44

9,04

Aktiekurs (kr)******

3,30

4,77

3,30

4,77

* EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

** EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

*** Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av innehav i portföljbolag.

**** Beräknat på det faktiska antal aktier som fanns vid respektive periodslut. Under H1 2020 gjordes en sammanläggning av aktierna med 50:1.

***** Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut.

****** CapSek-aktiens första handelsdag var 2020-07-07. Värdet avser vid respektive periodslut.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

· Omsättningen uppgick till 132 TSEK (102 TSEK)

· Resultat per aktie blev -2,144 SEK (0,227 SEK)

· Resultat efter skatt uppgick till -23 395 TSEK (1 044 TSEK)

· Styrelsen föreslår ingen utdelning

· Bolaget genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 17,9 MSEK som tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Anledningen till nyemissionen var att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Dessutom tillfördes Bolaget cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader i samband med teckningsoptionsförfall under november.

· Bolaget gör ny- och följdinvesteringar på totalt 12,6 MSEK fördelat på 6 portföljbolag, Appspotr. Bricknode Holding, Itatake, Noda Intelligent Systems, PubQ och Tölve. 4 av dessa är nyinvesteringar.

· Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till -21,4 procent per år före kostnader (IRR). Samtidigt har innehaven i de fem nya onoterade bolagen som investerats i under åren 2020/2021 ökat i värde med 20 procent på årsbasis (IRR). Bolagets mål är en avkastning på 20 procent per år sett över en 5-årsperiod för hela portföljen före kostnader.

· Bolaget har etablerade samarbeten med fler än 10 investeringsaktörer, samtliga verksamma i södra Sverige, i syfte att hitta kvalitetssäkrade bolag att investera i samt samarbeta kring bolagsutveckling.

Väsentliga händelser för det andra halvåret

· Omsättningen uppgick till 81 TSEK (102 TSEK)

· Resultatet uppgick till -9 338 TSEK (4 497 TSEK)

· Resultat per aktie blev -0,856 SEK (0,976 SEK)

· Bolaget investerar 4 MSEK i Bricknode Holding, som erbjuder en molnbaserad mjukvaruplattform för finansbolag bestående av ett operativsystem som man kan koppla olika applikationer till. Bricknode har flertalet innovativa fintechbolag och kapitalförvaltare på kundlistan. Bricknode noterades på Nasdaq First North i november 2021 och nyemissionen på 40 MSEK i samband med noteringen tecknades till 215 procent.

· Bolaget inleder samarbete med Entreprenörsinvest, en investeringsaktör som investerar i bolag i tidig fas, främst utanför storstadsregionerna.

· Bolaget har tagit fram ett ramverk för hållbarhet som kommer att användas både för att utvärdera nya investeringar samt för att arbeta med befintliga investeringar. Vid utvärdering av nya investeringar ska portföljbolaget möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget fördjupar dialogerna med befintliga samarbetspartners. Inflödet av potentiella investeringar ökar betydligt och Bolaget utvärderar ett 10-tal nya bolag närmare.

· Bolaget börjar publicera kvartalsrapporter med start första kvartalet 2022 för att förbättra kommunikationen med aktieägare och andra intressenter.

VD har ordet

CapSek har nu en etablerad plattform och en fungerande modell för att sätta kapitalet i arbete. Investeringstakten har ökat betydligt, 12,6 MSEK investerat under 2021 jämfört med 5,7 MSEK föregående år och portföljen består nu av innehav i 9 techbolag.

Vi har under året fokuserat på att fördjupa samarbetena med befintliga partners, vilket har lett till att vi nu har ett rekordstort antal intressanta bolag att investera i.

Portföljen som helhet utvecklas väl, även om några bolag ligger efter plan följer merparten sina ambitiösa tillväxtplaner. Snittomsättningen i bolagen ökade med 49 procent för sexmånadersperioden april – september 2021 jämfört med samma period föregående år.

Nettoresultatet för året uppgår till -23,4 MSEK. Det är såklart en besvikelse. Drivande för resultatet är den negativa kursutvecklingen för våra innehav Appspotr och Hoodin. Värdeförändringen för dessa innehav uppgår till -16,3 MSEK under året. Den negativa kursutvecklingen till trots har jag fortsatt positiv syn på båda bolagen samtidigt som vi är långsiktiga ägare. Appspotr och Hoodin har innovativa erbjudanden och anpassar sin säljmodell för att nå ut bättre på marknaden. Samtidigt har de 5 onoterade bolag vi investerade i under 2020 och 2021 ökat i värde med 1,4 MSEK, vilket motsvarar en årlig avkastning på 20 procent.

Genom vårt ramverk för hållbarhet, som bland annat används som urvalskriterier för att välja nya bolag att investera i, gör vi verkligen skillnad då vi påverkar vilka verksamheter som får möjlighet att växa.

Vi fortsätter bygga upp investeringsportföljen och avser löpande ta in tillväxtkapital. I takt med att portföljen utvecklas kommer dessutom mer och mer av kapitalet att öronmärkas till följdinvesteringar i befintliga portföljbolag. Vi utvärderar ständigt olika alternativ att ta in kapital, bland annat har vi ett optionsförfall i maj 2022 som vi hoppas ger ett bra kapitaltillskott.

Många nya potentiella investeringar

Våra samarbeten med andra investeringsaktörer leder till att vår pipeline kontinuerligt består av nya intressanta techbolag som vi utvärderar. Under 2021 har vi inlett samarbeten med ytterligare investeringsplattformar, främst Entreprenörinvest och Nordic Tech Fund, och vi har nu samarbeten med ett 10-tal aktörer runt om i södra Sverige. Nya propåer är fortsatt många men glädjande nog är bolagen mer och mer i linje med vad vi söker. För att hinna med har vi knutit techadvisors närmare till oss som aktivt engagerar sig i utvärderingar av bolag. Vi har vid årsskiftet ett 10-tal nya intressanta bolag som vi utvärderar närmare, varav jag tror att vi kommer att vilja investera i upp till 5 av dessa.

Portföljen

Vi har under året investerat i 6 bolag; följdinvesteringar i Appspotr 4 MSEK och PubQ 1 MSEK samt nyinvesteringar i Bricknode 4 MSEK, Itatake 1 MSEK, Noda Intelligent Systems 2,1 MSEK och Tölve 0,5 MSEK. Vid årsskiftet har CapSek innehav i 9 portföljbolag, varav 3 är noterade: Appspotr, Bricknode och Hoodin.

Appspotr avser ta en global position som helhetsleverantör av low code baserade app-lösningar. Den planerade organisationsuppbyggnaden under året försenades, men nu har Appspotr rekryterat säljteam samt förvärvat ett utvecklingsbolag. Säljmodellen fokuserar nu på fullserviceaffären där Appspotr producerar åt kund. På sikt kommer självserviceaffären bli mer i fokus, nyligen lanserades självregistrering och onlinebetalning. Återkommande intäkter ökade med 18 procent i fjärde kvartalet 2021 jämfört med föregående år. Aktiekursen har under året sjunkit med 70 procent.

Bricknode noterades på First North i november 2021 och gjorde i samband med noteringen en nyemission som tecknades till 215 procent. Kapitalet ska användas till att accelerera internationell expansion och möta den ökade efterfrågan på bolagets mjukvaruplattform. Bolaget fick flera nya viktiga kunder under året, både investmentbanker och fintechbolag. Nettointäkterna ökade med 40 procent under januari – september 2021 jämfört med föregående år. Aktiekursen har sedan noteringen sjunkit med 20 procent.

Hoodins tjänster för automatiserad mediabevakning täcker nu även bland annat Software. Fokus är fortsatt Medtech och Pharma där förändringar i regelverk ännu inte har lett till förväntad ökning i kundtillströmning för Hoodin. Hoodin har en stor pipeline av potentiella kunder och man prioriterar nu att konvertera många av dem till betalande kunder, både genom att bearbeta befintliga partners samt genom aktiv kundkontakt i egen regi. Aktiekursen har under året sjunkit med 73 procent.

Arkimera Robotics utvärderar nya tjänster att lansera inom nya användningsområden. Bolagets befintliga automatiseringstjänst för bokföringsprogram AzoraOne fortsätter att växa och bolaget har ingått avtal med en ny partner under 2021. Tjänsten attraherar mer än 250 nya företagskunder (slutanvändare) i månaden och lösningen används månadsvis av cirka 4500 företag, en tillväxt på över 100 procent i årstakt.

Itatake är en ny investering under 2021.Gamingbolaget har fått flera prestigefyllda utmärkelser för sina innovativa spel och har hittills lanserat 7 olika spel, främst inom genren "casual" men även "hypercasual". Det senaste casualspelet Gumslinger har hittills nått ca 10 miljoner nedladdningar. Flera nya spel är under utveckling.

PubQ:s kassasystem för restaurangbranschen i appformat tas emot väl med lansering hos flera restaurangkedjor, bland annat en världsledande aktör. PubQ arbetar idag med 270 restauranger i hela Norden, exklusive Finland, och når ut till över 300 000 restauranggäster. Ytterligare en större restaurangkedja kontrakterades under slutet på 2021. Fokus är att vidareutveckla onboardingprocessen så att nya restauranger kan anslutas effektivare.

Noda Intelligent Systems är en ny investering under 2021. Nodas AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med fokus mot termiska system såsom exempelvis fjärrvärme, värmepumpar och geotermi riktar sig till systemleverantörer, energi- samt fastighetsbolag. Nuvarande större kunder är bland annat svenska, paneuropeiska och asiatiska energibolag. Nyligen signerades även ett prestigeprojekt i New York för att nå fossilfria fastigheter på Manhattan.

Tölve är en ny investering under 2021. Tölves Customer Relationship Management (CRM) modul effektiviserar prospektering i säljprocessen hos kundföretag. Integration med marknadsledande CRM-system genererar effektiv införsäljning till nya och befintliga kunder. Samtidigt har pandemin inneburit utmaningar för att nå ut till nya kunder. Ett nytt säljteam kom på plats under hösten 2021 och återöppnandet av samhället underlättar för Tölve att nå nya kunder.

Nyckeltal

CapSeks mål är en avkastning på 20 procent per år sett över en 5-årsperiod. Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till -21,4 procent per år före kostnader (IRR). Det är en alltför kort tid att mäta avkastning på denna typ av investeringsportfölj, främst beroende på trögheten att värdera onoterade innehav. Vi strävar efter att löpande synliggöra värdeökningar i vår balansräkning samtidigt som vi kan komma att realisera värden om och när bolag blir uppköpta. Samtidigt är det svårt att värdera onoterade bolag, det kommer alltid vara en viss eftersläpning i värderingarna och portföljbolagen är därmed sällan "fullvärderade".

Investerar i megatrender

Vår omvärld förändras av megatrender, några megatrender som är särskilt starka som jag tänker på är hur man världen över fokuserar mer och mer på hållbar energi och energieffektivisering, hur konsumtionsmönster förändras och hur digitalisering möjliggör både produktivitetsökningar i befintliga industrier samt nya sätt att arbeta. Dessa megatrender driver samhället framåt och det är i denna tillväxt vi investerar. Vi är övertygade om att affärsmodeller och företag som främjar ett hållbart samhälle är en förutsättning för långsiktigt hög tillväxt, vilket vi lägger stor vikt på vid utvärdering av nya bolag.

Presentation för aktieägare

Onsdag 23 februari kl. 14-14:45 har du möjlighet att lyssna in på en digital informationsträff med CapSeks vd Henrik Jerner. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark. Anmäl ditt deltagande till info@capsek.se