fbpx

Styrelsen för CapSek har beslutat om att genomföra en företrädesemission av preferensaktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget" eller "CapSek”) har idag den 21 september 2022 beslutat om att genomföra en nyemission av högst 15 341 160 preferensaktier till en teckningskurs om 1,70 SEK per preferensaktie med företrädesrätt för CapSeks aktieägare (”Företrädesemissionen”), med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 juni 2022. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 26,1 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. CapSek avser att lista preferensaktien på NGM Nordic SME givet att Bolaget (preferensaktien) uppfyller marknadsplatsens sedvanliga villkor, däribland spridningskravet. Indikativ första handelsdag i Bolagets preferensaktie beräknas vara den 1 november 2022.

Bakgrund och motiv
Bolaget genomför investeringar genom att erlägga betalning med kontanta medel, en kombination av kontanta medel och stamaktier samt endast stamaktier, genom en så kallad apportemission. Idag har Bolaget 15 innehav varav fyra av innehaven är noterade. Bolaget har upprättat en pipeline med investeringar i nya målbolag samt ytterligare investeringar i befintliga innehav. Genomförandet av de potentiella investeringarna som föreligger i nämnda pipeline ger Bolaget möjligheten att utöka investeringsportföljen och fortsätta öka värdet för sina aktieägare.

För att tillföra Bolaget kapital och möjliggöra dels nya investeringar, dels vidareinvesteringar i befintliga portföljbolag, har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Bolaget avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen i den prioritetsordning som anges nedan.
1)       Investeringar i målbolag (20 procent)
2)      Investeringar i befintliga portföljbolag (75 procent)
3)      Övrigt rörelsekapital (5 procent)
 
Henrik Jerner, VD för CapSek
”Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj har CapSek nu en portfölj bestående av aktier i 15 techbolag, varav 11 är onoterade. Kapitaltillskottet från emissionen ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt, dvs investera mer i techbolag för att möjliggöra bolagens fortsatta expansion. Preferensaktien med utdelningsrätt kombinerat med valmöjligheten att i framtiden konvertera till stamaktier till rabatt är enligt min mening ett konstruktivt och investerarvänligt instrument. ”

Företrädesemissionen i sammandrag
Bolagets styrelse har idag den 21 september 2022 beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 15 341 160 SEK genom nyemission av högst 15 341 160 preferensaktier, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 juni 2022. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna preferensaktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig stamaktie ger tre (3) teckningsrätter och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en ny preferensaktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 28 september 2022. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. För att inte förlora värdet på teckningsrätterna måste innehavaren antingen utnyttja dessa för att teckna nya preferensaktier inom teckningsperioden eller sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas inom perioden för handel med teckningsrätter. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,70 SEK per preferensaktie och teckningsperioden kommer löpa från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022. Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, se mer nedan under ”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier i Företrädesemissionen”. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 26,1 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK (i huvudsak bestående av arvode till rådgivare, kostnad för praktisk hantering och ersättning för emissionsgarantier) i det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad. För information angående användning av nettolikvid, se avsnitt ”Bakgrund och motiv” ovan. CapSek avser att lista preferensaktien på NGM Nordic SME givet att Bolaget (preferensaktien) uppfyller marknadsplatsens sedvanliga villkor, däribland spridningskravet. Indikativ första handelsdag i Bolagets preferensaktie beräknas vara den 1 november 2022.

I det fall samtliga preferensaktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av preferensaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

·        I första hand ska tilldelning av preferensaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat preferensaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av preferensaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
·        I andra hand ska tilldelning av preferensaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som har tecknat preferensaktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
·        I tredje hand ska tilldelning av preferensaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i enlighet med ingångna garantiavtal.

I anledning av beslutet om Företrädesemission har styrelsen denna dag även fattat beslut om emission av högst 15 341 160 teckningsoptioner varvid varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget i syfte att säkerställa Bolagets möjlighet att leverera teckningsoptioner berättigande till teckning av nya stamaktier i Bolaget såsom lösenbelopp till innehavare av preferensaktier i händelse av att inlösen av preferensaktier påkallas i enlighet med Bolagets bolagsordning. Bolaget har för avsikt att teckna det antal teckningsoptioner som motsvarar antalet tecknade aktier i Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner överlåts och utnyttjas för teckning av nya stamaktier i enlighet med bolagsordningen, kommer således teckningsoptionerna medföra att Bolagets aktiekapital ökar med 15 341 160 SEK (med förbehåll för eventuella omräkningar med tillämpning av de standardmässiga villkor som gäller för teckningsoptionerna). Aktiekapitalökningen, liksom det totala antalet aktier i Bolaget, kommer dock inte öka i händelse av att teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya stamaktier (till följd av att överlåtelse av teckningsoptioner och teckning av nya stamaktier förutsätter inlösen av ett motsvarande antal preferensaktier).

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och närmare information om nettolikvid, lämnade garantiåtaganden m.m. kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier i Företrädesemissionen
Ett antal befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,9 MSEK, eller cirka 3,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare och nya investerare lämnat garantiåtaganden om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 5,2 procent av Företrädesemissionen (avseende befintliga aktieägare i samtliga fall såvitt avser eventuell teckning av preferensaktier överstigandes respektive aktieägares pro rata-andel). Företrädesemissionen omfattas således till cirka 8,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För emissionsgarantierna utgår sedvanlig garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 10 procent av det garanterade beloppet i det fall garanten valt att erhålla ersättning kontant och 13 procent i det fall garanten valt att erhålla ersättning i form av nya preferensaktier (som emitteras till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen). Enligt ingångna garantiavtal har elva av garanterna valt att erhålla garantiersättning i form av nya preferensaktier. I syfte att möjliggöra sådan betalning av garantiersättning i form av nya preferensaktier har styrelsen denna dag, med stöd av ovan nämnt bemyndigande från extra bolagsstämma, även fattat beslut om ytterligare riktad nyemission om högst 60 441 nya preferensaktier medförande en aktiekapitalökning om högst 60 441 SEK. Ingen ersättning utgår i förhållande till lämnade teckningsförbindelser.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
26 september 2022:                                             Sista handelsdag för Bolagets stamaktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
27 september 2022:                                              Första handelsdag för Bolagets stamaktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
28 september 2022:                                             Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
28 september 2022:                                             Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
29 september – 10 oktober 2022:                      Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME
29 september – 13 oktober 2022:                      Teckningsperiod i Företrädesemissionen
Omkring den 17 oktober 2022:                          Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Omkring 27 oktober 2022:                                 Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket
Omkring 1 november 2022:                               Indikativ första handelsdag för Bolagets preferensaktie på NGM Nordic SME

Utspädning till följd av emissionerna
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 15 341 160 SEK genom nyemission av 15 341 160 preferensaktier. Om full garantiersättning utgår till de garanter som har valt garantiersättning i form av nya preferensaktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 60 441 SEK genom nyemission av 60 441 preferensaktier.
Företrädesemissionen motsvarar cirka 42,9 procent av aktiekapitalet och cirka 7,0 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen (exklusive nya aktier som kan tillkomma vid eventuell betalning av garantiersättning i form av nya aktier).

Genom betalning av garantiersättning i form av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med högst 60 441 SEK genom nyemission av högst 60 441 preferensaktier, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och cirka 0,03 procent av rösterna i Bolaget (exklusive de nya preferensaktier som omfattas av Företrädesemissionen).

Sammanlagt motsvarar emissionerna enligt ovan en aktiekapitalökning om högst 15 401 601 SEK genom nyemission av högst 15 401 601 preferensaktier, vilket motsvarar cirka 43,0 procent av aktiekapitalet och cirka 7,0 procent av rösterna i Bolaget efter emissionerna. Beräkningarna har baserats på dagens antal aktier och röster i Bolaget (dvs. 20 454 881 stamaktier). Givet att Företrädesemissionen fulltecknas samt att det maximala antalet nya preferensaktier emitteras inom ramen för garantiersättningen kommer det totala antalet aktier i CapSek uppgå till 35 856 482 aktier, bestående av 20 454 881 stamaktier och 15 401 601 preferensaktier, och aktiekapitalet kommer att uppgå till 35 856 482 SEK. Som beskrivits ovan under ”Företrädesemissionen i sammandrag” kommer utgivna teckningsoptioner inte medföra någon ytterligare ökning av aktiekapitalet eller det totala antalet aktier i Bolaget. Detta till följd av att inlösen av ett motsvarande antal preferensaktier utgör förutsättning för att teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av nya preferensaktier. Eventuell inlösen av preferensaktier och utnyttjande av teckningsoptioner för teckning av nya stamaktier kommer däremot medföra en ökning av antalet röster i Bolaget (till följd av att varje stamaktie berättigar till 1 röst medan varje preferensaktie berättigar till 1/10 röst).

Ansvariga parter
Denna information är sådan som CapSek är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan även kontaktas för ytterligare information.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Jerner, VD, Northern CapSek Ventures AB
Tel: +46 761 08 65 44
E-mail: henrik.jerner@capsek.se

Om CapSek
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som inve-sterar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.
Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i CapSek i någon jurisdiktion, varken från CapSek eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna preferensaktier i CapSek kommer endast att ske genom det ett s.k. EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) vilket kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen och granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Swedish North Point Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Swedish North Point Securities AB agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Swedish North Point Securities AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.
Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har CapSeks aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på CapSeks aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att CapSeks aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i CapSeks aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende CapSeks aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende CapSeks aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.