fbpx

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 juni 2022 klockan 11.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)            vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 9 juni 2022; samt

(ii)           senast måndagen den 13 juni 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Northern CapSek Ventures AB, Box 111 57, 404 24 Göteborg eller via e-post till info@capsek.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 9 juni 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 13 juni 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.capsek.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Beslut om att minska antalet styrelsesuppleanter;
 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning (aktieslag);
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier);
 10. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier);
 11. Avslutande av stämman.

 

Förslag till beslut

Punkt 6. Beslut om att minska antalet styrelsesuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter: Bertil Fredriksson (ordförande), Lennart Bergström, Anna Nielanger och Hanna Moisander som ordinarie ledamöter samt Peter Wendel och Göran Wolff som styrelsesuppleanter. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant varvid förslag om suppleant att entledigas kommer framläggas senast vid bolagsstämman.

Punkt 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning (aktieslag)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning i huvudsak medförandes att bolaget efter registrering av den nya bolagsordningen kommer att ha två olika aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Införandet av nytt aktieslag medför nya paragrafer (6-10) och att de nuvarande paragraferna 6-12 i stället blir paragraf 11-17. Därutöver föreslås rubriceringen av paragraf 1 justeras samt i övrigt några mindre språkliga justeringar. Annat än mindre språkliga justeringar beskrivs i detalj under "Föreslagna bolagsordningsändringar" nedan. Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse kommer i sin helhet framgå av styrelsens fullständiga förslag. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

FÖRESLAGNA BOLAGSORDNINGSÄNDRINGAR

Ändring paragraf 1

Rubriceringen "Firma" ersätts med "Företagsnamn".

Ny paragraf 6

En ny paragraf 6 införs med rubriceringen "Aktieslag och rösträtt" och i övrigt nedan lydelse.

"Aktierna kan ges ut i två (2) olika aktieslag och delas in i stamaktier respektive preferensaktier. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Stamaktier medför en (1) röst vardera och preferensaktier medför en tiondels (1/10) röst vardera."

Ny paragraf 7

En ny paragraf 7 införs med rubriceringen "Utdelnings- och likvidationspreferens" och i övrigt nedan lydelse.

"I denna § 7 har nedan angivna definierade termer följande betydelse:

"Investeringsbelopp" innebär i förhållande till preferensaktier summan av de belopp som har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för nya preferensaktier delat på det totala antalet preferensaktier;

"Företrädesränta" innebär i förhållande till preferensaktier ett belopp motsvarande en årlig ränta om 7 % (beräknad på faktiskt antal dagar under perioden baserat på att alla månader har 30 dagar / ett år med 360 dagar) på Investeringsbeloppet, från och med dagen för registrering av de första preferensaktierna hos Bolagsverket (sådan ränta ska inte kapitaliseras) till och med den dag som infaller 8 år efter dagen för registrering av de första preferensaktierna hos Bolagsverket (dvs. medförandes att ränteperioden blir 8 hela år); 

"Utdelning" innebär samtliga utbetalningar på aktier till utdelningsberättigade, oavsett om de sker genom exempelvis vinstutdelning, inlösen eller i samband med likvidation, upplösning eller annan avveckling av bolaget, dock ej vinstutdelning som utbetalas i annat än pengar (s.k. sakvärdesutdelning).

Samtliga Utdelningar ska ske enligt följande prioritetsordning:                   

 • i första hand ska ägare till preferensaktier, med företräde framför ägare till stamaktier, erhålla 100 % av samtliga Utdelningar intill dess att varje preferensaktie erhållit Utdelning motsvarande Företrädesräntan; och
 • i andra hand ska ägare till stamaktier och preferensaktier äga rätt att, i förhållande till deras respektive innehav av aktier i bolaget, erhålla eventuell återstående Utdelning.

För det fall endast stamaktier eller aktier av ett slag är utestående ska 100 % av alla Utdelningar tillkomma stamaktier respektive sådant aktieslag."

Ny paragraf 8

En ny paragraf 8 införs med rubriceringen "Företrädesrätt vid ökningar av aktiekapitalet" och i övrigt nedan lydelse.

"Vid nyemission av aktier, oavsett aktieslag, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier respektive preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till deras andel i bolagets aktiekapital (dvs. oavsett aktieslag).

Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier äga företrädesrätt på motsvarande sätt som ovan.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission där nya aktier ges ut ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.                       "

Ny paragraf 9

En ny paragraf 9 införs med rubriceringen "Inlösen av preferensaktier påkallad av aktieägaren" och i övrigt nedan lydelse.

"Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på initiativ av aktieägare äga rum genom inlösen av preferensaktier enligt nedan.

Företrädesränta och Företrädesbelopp ska i denna § 9 ha samma innebörd som framgår av § 7 ovan.

Begäran om inlösen från aktieägare kan endast framställas årligen från och med år 2025 under en period om 14 kalenderdagar omedelbart efterföljande den femte handelsdagen efter utgången av aktuell Mätperiod (såsom definierad i sjunde stycket nedan i denna § 9) varje år ("Inlösenperioden"). Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla sådan begäran skyndsamt efter slutet av varje Inlösenperiod.

Lösenbeloppet ska fördelas jämnt mellan de preferensaktier som är föremål för inlösen och ska bestå av en fordran på bolaget motsvarande upplupen och ej utbetald Företrädesränta och Investeringsbeloppet (varvid i första hand upplupen Företrädesränta och i andra hand Investeringsbeloppet ska minska till följd av Utdelningar (såsom definierat i § 7 ovan) beslutade före utgången av aktuell Inlösenperiod) vid utgången av aktuell Inlösenperiod och en teckningsoption med i huvudsak de villkor som anges i sjunde stycket nedan i denna § 9. Den fordran som utgör del av lösenbeloppet ska endast kunna användas till att genom kvittning betala för stamaktie i bolaget tecknad genom utnyttjande av förutnämnda teckningsoption. Om hela eller viss del av fordran inte kan användas till att genom kvittning betala för tecknad stamaktie, ska ett belopp motsvarande sådan del av fordran som inte kan kvittas betalas ut kontant av bolaget i samband med inlösen (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen). Bolagets styrelse ska äga rätt att avvakta registrering av inlösen av preferensaktie tills dess att preferensaktieägare har erlagt full betalning för stamaktie enligt ovan.

För det fallet bolaget inte kan erlägga teckningsoption med ovan nämnda villkor, ska teckningsoptionen utgå och lösenbeloppet istället justeras uppåt med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan den teckningskurs per stamaktie och volymvägda genomsnittliga betalkurs för bolagets stamaktie som följer av den formel som anges i sjunde stycket nedan i denna § 9 (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen).

Vid inlösen av preferensaktier respektive år ska, utöver vad som följer av aktiebolagslagen, gälla att inlösen ej ska kunna ske av ett större antal preferensaktier än vad som är förenligt med den utdelningspolicy som från tid till annan har antagits av bolagets styrelse och offentliggjorts på bolagets webbplats senast kalenderdagen före påbörjandet av aktuell Inlösenperiod. För det fallet inlösen inte kan ske avseende samtliga preferensaktier som har anmälts för inlösen från aktieägare ska inlösen ske i förhållande till det antal preferensaktier som respektive aktieägare har anmält för inlösen och i den mån det inte kan ske, genom lottning. Bolagets styrelse ska skriftligen meddela det slutliga utfallet till respektive preferensaktieägare som har anmält preferensaktier för inlösen och vars post- eller e-postadress är känd för bolaget.

Teckningsoptionen ska inte vara överlåtbar utan endast kunna utnyttjas av den inlösenberättigade. Varje teckningsoption som utgör del av lösenbeloppet ska berättiga till teckning av en ny stamaktie (såsom justerat för eventuell uppdelning, sammanläggning, fondemission eller dylikt) i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande viss procentsats av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie på vid var tid tillämplig organiserad handelsplats för bolagets stamaktier under en period om 10 handelsdagar omedelbart efterföljande offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké avseende närmast föregående avslutat räkenskapsår (varvid dagen för offentliggörandet inte ska räknas in i nämnd tiodagarsperiod) (förutnämnd tidsperioden om 10 handelsdagar benämns i denna bolagsordning "Mätperioden"). Procentsatsen ska vara 80 i förhållande till inlösen av preferensaktier som påkallas fram till och med år 2025, 75 procent under år 2026, 70 procent under år 2027, 65 procent under år 2028, 60 procent under år 2029 och 55 procent under år 2030 och framåt. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom ovan angiven Mätperiod ska sådan dag inte beaktas utan Mätperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterföljande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt 10 handelsdagar med noterad betalkurs. Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid 0,005 kronor ska avrundas uppåt. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Om kvotvärdet vid aktuellt tillfälle skulle vara högre än den teckningskurs per stamaktie som följer av ovan angiven formel, medförandes att teckningsoptionen inte kan utnyttjas för teckning av stamaktie till avsedd teckningskurs, ska den fordran som utgör del av lösenbeloppet öka med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen.

När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga och det skulle utgöra en förutsättning för att minska aktiekapitalet utan krav på särskilt tillstånd."

Ny paragraf 10

En ny paragraf 10 införs med rubriceringen "Inlösen av preferensaktier påkallad av bolaget" och i övrigt nedan lydelse.

"Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av preferensaktier enligt nedan.

Företrädesränta och Företrädesbelopp ska i denna § 10 ha samma innebörd som framgår av § 7 ovan.

Om beslut om inlösen fattas efter utgången av den åttaårsperiod som Företrädesränta löper på preferensaktierna enligt § 7 ovan, ska lösenbeloppet fördelas jämnt mellan de preferensaktier som är föremål för inlösen och bestå av ett kontant belopp motsvarande upplupen och ej utbetald Företrädesränta och Investeringsbeloppet (varvid i första hand upplupen Företrädesränta och i andra hand Investeringsbeloppet ska minska till följd av Utdelningar (såsom definierat i § 7 ovan) beslutade före utgången av aktuell Inlösenperiod) per dagen för inlösenbeslutet och en teckningsoption med i huvudsak de villkor som anges i sjunde stycket i § 9 ovan (inklusive motsvarande kontant ökning av lösenbeloppet för det fall kvotvärdet vid aktuellt tillfälle skulle vara högre än den teckningskurs per stamaktie som följer av i sjunde stycket i § 9 ovan angiven formel). Om beslut om inlösen fattas före utgången av den åttaårsperiod som Företrädesränta löper på preferensaktien enligt § 7 ovan, ska lösenbeloppet justeras uppåt så att Företrädesräntan motsvarar det belopp som hade erhållits om Företrädesränta hade löpt på vid aktuell tidpunkt gällande Företrädesbelopp under hela åttaårsperioden enligt § 7 ovan.

Teckningsoptionerna ska återgå till bolaget (vederlagsfritt) om teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning av nya stamaktier inom en period om 12 månader räknat från dagen för verkställd överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till preferensaktieägaren.

För det fallet bolaget inte kan erlägga teckningsoption med ovan nämnda villkor ska teckningsoptionen utgå och lösenbeloppet istället justeras uppåt med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan den teckningskurs per stamaktie och volymvägda genomsnittliga betalkurs för bolagets stamaktie som följer av i sjunde stycket § 9 ovan angiven formel (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen).

För det fall inlösen inte avser samtliga preferensaktier ska inlösen ske i förhållande till varje aktieägares innehav av preferensaktier. Om det visar sig att när sådan fördelning har beräknats, vissa eller samtliga aktieägare kommer att få vidkännas inlösen av ett antal aktier som inte är heltal, ska inlösen för sådan eller sådana aktieägare avrundas nedåt till närmaste heltal. Således kan det antal preferensaktier som avses att lösas in justeras nedåt på grund av sådan avrundning.

När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga och det skulle utgöra en förutsättning för att minska aktiekapitalet utan krav på särskilt tillstånd."

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (oavsett aktieslag). Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier (paragraf 4 och 5).

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 4 i bolagsordningen ska ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 910 930 kronor och högst 43 643 720 kronor".

Styrelsen föreslår vidare att lydelsen av paragraf 5 i bolagsordningen ska ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000" till (i) "Antalet aktier ska vara lägst 10 910 930 och högst 43 643 720".

Bolagsordningsändringarna föreslås i syfte att anpassa gränserna efter dagens antal aktier respektive det aktiekapital som kommer gälla efter det minskningsbeslut som fattades vid årsstämman 2022. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ytterligare ett beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier (paragraf 4 och 5). Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut enligt nedan varefter styrelsen verkställer slutlig registrering hos Bolagsverket av det alternativ som medför att det nya aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ligger närmast den nya bolagsordningens lägsta gränser efter genomförandet av nyemission av preferensaktier med stöd av det bemyndigande som föreslås enligt ovan i dagordningen. Om styrelsen väljer att inte utnyttja bemyndigandet för nyemission av preferensaktier ska styrelsen inte verkställa registrering av ny bolagsordning enligt detta förslag. Nedan redogörelse över föreslagna ändringar utgår ifrån dagens registrerade bolagsordning utan beaktande av de nya gränser som föreslås enligt ovan i dagordningen.

Alternativa bolagsordningsändringar

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 4 i bolagsordningen ska ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor" till (i) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor", (ii) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor", (iii) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor", (iv) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor", (v) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor, alternativt (vi) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor".

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 5 första stycket i bolagsordningen ska ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000" till (i) "Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000", (ii) "Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000", (iii) "Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000", (iv) "Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000", (v) "Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000", alternativt (vi) "Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000".

Övrigt

Registrering av beslutet hos Bolagsverket ska vara villkorat av att bolagstämman även fattar beslut om föreslaget emissionsbemyndigande. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 10 910 930 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.capsek.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______
Göteborg i maj 2022
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-kallelse-till-extra-bolagsstamma-22-05-19.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.